Licytacja L-1-2009

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-1-2009 - Test

Dane zamawiającego

S, P
ul. 1 m. 1
00-123, K

Numer ogłoszenia w BZP:

1

Termin otwarcia licytacji:

2009-01-28 11:15:00.

I. Określenie przedmiotu oraz wielkości i zakresu zamówienia

test

II. Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

test

III. Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

test

IV. Minimalna wysokość postąpienia

100.00 PLN

V. Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej:

2009-01-28 11:05:00

VI. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

test

VII. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu

test

VIII. Termin związania ofertą

test.

IX. Termin wykonania zamówienia

test.

X. Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

test

XI. Adres strony internetowej, na której został zamieszczony opis przedmiotu zamówienia

www

XII. Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaja od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zaówienia publicznego na takich warunkach.

test

XIII. Informacje dodatkowe, w tym dotyczące postępowania.

test

Informacje o wadium:

test

Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej:

Upływa 2009-01-28 11:05:00

Termin zakończenia licytacji:

Upływa 2 minut po złożeniu ostatniego postąpienia.

Termin przekazania zaproszeń:

2009-01-28 11:00:00

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła