Licytacja L-1-2010

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-1-2010 - yu

Dane zamawiającego

Marek_Ł, ZamawiającyDEMO
ulica 1
11-222, Gdańsk

Numer ogłoszenia w BZP:

11111

Termin otwarcia licytacji:

2010-01-04 12:15:00.

I. Określenie przedmiotu oraz wielkości i zakresu zamówienia

yu

II. Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

y

III. Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

y

IV. Minimalna wysokość postąpienia

34.00 PLN

V. Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej:

2010-01-04 12:00:00

VI. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

uh

VII. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu

uh

VIII. Termin związania ofertą

u.

IX. Termin wykonania zamówienia

u.

X. Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

u

XI. Adres strony internetowej, na której został zamieszczony opis przedmiotu zamówienia

y

XII. Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaja od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zaówienia publicznego na takich warunkach.

u

XIII. Informacje dodatkowe, w tym dotyczące postępowania.

u

Informacje o wadium:

u

Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej:

Upływa 2010-01-04 12:00:00

Terminy kolejnych etapów:

Wykonawcy, którzy nie złożą postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu.

Termin zakończenia licytacji:

Upływa 2010-01-04 12:20:00.

Termin przekazania zaproszeń:

2010-01-04 12:06:00

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła