Licytacja L-1-2012

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-1-2012 - aaaaa

I. Dane zamawiającego

Nazwa: propublico, Datacomp Sp. z o.o.
Adres pocztowy: Grzegórzecka 79
Miejscowość: Kraków, Kod pocztowy: 31-559
Tel.: , Faks:
Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa centralna

Numer ogłoszenia w BZP:

3456345

Termin otwarcia licytacji:

2012-01-04 12:44:00.

II. Przedmiot zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
aaaaa
Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia
asdasd
Wspólny słownik zamówień

Słownik główny
Główny przedmiot 23.23.33.22-3
Dodatkowe przedmioty -

Termin wykonania zamówienia:
03.01.2012

III. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: tak

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy

Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne

nie

IV. Procedura

Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena

Zmiana umowy

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy
nie

Termin związania ofertą

12121212

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

aaaaaaaaaaaaa

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

aaaaaaaaa

Minimalna wysokość postąpienia

1000.00 PLN

Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

2012-01-11 12:34:00

Miejsce składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

asdasd

Termin otwarcia licytacji elektronicznej

2012-01-04 12:44:00.

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej

Upływa 2012-01-04 12:52:11

Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

ghjghj

Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

hjkhjk

Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej

Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia

nie

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła