Licytacja L-1-2015

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-1-2015 - Dostay owoców i warzyw

I. Dane zamawiającego

Nazwa: Anna, Wrocławskie Mieszkania
Adres pocztowy: Reja 53
Miejscowość: Wrocław, Kod pocztowy: 50-343
Tel.: 713235700, Faks: 71 5555555
Rodzaj zamawiającego: Podmiot prawa publicznego

Numer ogłoszenia w BZP:

RRR-98888

Termin otwarcia licytacji:

2015-01-15 10:00:00.

II. Przedmiot zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostay owoców i warzyw
Rodzaj zamówienia:
Usługi
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny:
Nie
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia
Przedmiotem zamówienia są dostawy świeżych warzyw i owoców, dostarczone produkty winny być pierwszego gatunku: odpowiadać jakości handlowej określonej w obowiązujących przepisach o jakości handlowej lub deklarowanej przez producenta oraz odpowiadać wymaganiom specyfikacji wewnętrznej określonej w Załączniku numer 7 do OWU, Dostarczane artykuły: - winny posiadać wymagane atesty, certyfikaty, być w pierwszym gatunku i jakości, odmian jadalnych do bezpośredniego spożycia, - powinny być świeże, czyste, zdrowe, o dobrym smaku, - nie mogą wykazywać oznak nieświeżości , zepsucia oraz takich zmian które czyniły by je niezdatnymi do spożycia: • bez uszkodzeń mechanicznych i oznak więdnięcia, • wolne od zanieczyszczeń, szkodników lub widocznych po nich pozostałości, • wolne od obcych zapachów i smaków, pleśni, zmian gnilnych oraz objawów zepsucia, • bez oznak wyrośnięcia, uszkodzenia przez szkodniki, mróz, słońce, • typowe w kształcie, właściwie obcięte, - winny posiadać maksymalny okres przydatności do spożycia przewidziany dla danego artykułu, - produkty winny być czyste mikrobiologicznie, niedopuszczalne są zanieczyszczenia chemiczne i fizyczne, Cechy dyskwalifikujące zamawiane artykuły: - niewłaściwe opakowanie, uszkodzone opakowanie, brak prawidłowego oznaczenia na opakowaniu pozwalającego na rozpoznanie producenta, nietypowy dla produktu barwa, zapach, smak, konsystencja, oznaki zmian dyskwalifikujących produkt pod względem jakości min.: oznaki zepsucia, zapleśnienia, nadmierne zawilgocenie, ślady więdnięcia, chorób, obecność zanieczyszczeń fizycznych, obecność szkodników żywych, martwych oraz ich pozostałości, nadmierne zawilgocenie, ślady przemarznięcia. 3. Opakowania/pojemniki: skrzynie 10 kg 4.Opakowania jednostkowe winny być oznakowane zgodne z obowiązującym prawem żywnościowym i muszą zapewniać pełną identyfikowalność artykułu. Opakowania jednostkowe (zgodnie z zał. nr 2 do SIWZ) powinny zawierać informacje dotyczące m.in. nazwę artykułu, wykaz składników, datę produkcji, datę minimalnej trwałości lub termin przydatności do spożycia, zawartość netto wyrażoną w jednostkach masy, nazwę i adres producenta, kraj pochodzenia, oznaczenie partii produkcyjnej umożliwiające identyfikację artykułu, oznaczenie klasy jakościowej oraz warunki przechowywania. 5. Dostawy realizowane będą przez okres 12m – cy, od poniedziałku do piątku, 3-4 razy w tygodniu, w godzinach 7:00-10:00, do każdego ze żłobków objętych dostawą. 6. Poszczególne pozycje asortymentowe (określone w załączniku numer 2 do SIWZ – Formularz cenowy) będą dostępne przez cały okres trwania Umowy.
Wspólny słownik zamówień

Słownik główny
Główny przedmiot 44.44.55.55-0
Dodatkowe przedmioty -

Czas trwania zamówienia lub termin wykonania:
12 miesięcy

III. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Informacja na temat wadium
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia
Nie

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający uzna, że warunek udziału w postępowaniu został spełniony na podstawie złożonego oświadczenia z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp (załącznik nr 2 do Wniosku)

Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający uzna, że warunek udziału w postępowaniu został spełniony na podstawie złożonego oświadczenia z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp (załącznik nr 2 do Wniosku)

Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający uzna, że warunek udziału w postępowaniu został spełniony na podstawie złożonego oświadczenia z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp (załącznik nr 2 do Wniosku)

Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający uzna, że warunek udziału w postępowaniu został spełniony na podstawie złożonego oświadczenia z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp (załącznik nr 2 do Wniosku)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający uzna, że warunek udziału w postępowaniu został spełniony na podstawie złożonego oświadczenia z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp (załącznik nr 2 do Wniosku)

Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy

W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca.

sprawozdanie finansowe w części a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości również opinię odpowiednio o badanym sprawozdaniu albo jego części, a w przypadku wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego innych dokumentów określających obroty oraz zobowiązania i należności - za okres nie dłuższy niż ostatnie 3 lata/rok obrotowe/-y, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres

W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Informacja o dokumentach potwierdzających, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom
W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom, należy przedłożyć:

próbki, opisy lub fotografie produktów, które mają zostać dostarczone, których autentyczność musi zostać poświadczona w przez wykonawcę na żądanie zamawiającego

Ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne

Nie

IV. Procedura

Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena

Zmiana umowy

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy
Nie

Termin związania ofertą

30 dni

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej

www.wm.wroc.pl

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

1. Wymagania formalne: 1) Licytacja będzie prowadzona na platformie licytacji elektronicznych Urzędu Zamówień Publicznych znajdującej się na stronie https://licytacje.uzp.gov.pl. 2) Z platformy licytacji elektronicznych w pełnym zakresie mogą korzystać wyłącznie Wykonawcy zarejestrowani w systemie pod adresem https://licytacje.uzp.gov.pl. Omyłkowe zarejestrowanie się Wykonawcy jako Zamawiającego uniemożliwi przypisanie Wykonawcy do licytacji. 3) Od Wykonawców chcących wziąć udział w licytacji nie jest wymagany podpis elektroniczny. 4) Wykonawca powinien dokonać rejestracji na platformie licytacji elektronicznych przed wysłaniem wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji. 5) Przy rejestracji na platformie licytacji elektronicznych Wykonawca otrzyma LOGIN – identyfikator użytkownika. 6) Wykonawca przekazuje swój LOGIN wpisując go do wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji. LOGIN winien być przekazany Zamawiającemu w oryginalnej pisowni, tzn. z zachowaniem pisowni dużych i małych liter, numerów, znaków specjalnych itp. Brak wskazania LOGINu bądź brak poprawnego LOGINu we wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji będzie skutkowało brakiem możliwości wzięcia udziału Wykonawcy w licytacji. Nie należy przesyłać swojego hasła Zamawiającemu oraz nie należy też udostępniać hasła osobom nieuprawnionym. Podany LOGIN umożliwi Zamawiającemu przypisanie Wykonawcy do licytacji. 7) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłową rejestrację Wykonawcy na platformie licytacji elektronicznych. 2. Wymagania techniczne: Komputer PC z systemem operacyjnym Windows/Linux oraz przeglądarka internetowa Internet Explorer 6.0 lub wyższa albo Firefox 2.0 lub wyższa. 3. Zaleca się, aby Wykonawcy przed korzystaniem z platformy licytacji elektronicznych Urzędu Zamówień Publicznych zapoznali się z treścią Samouczka dostępnego na stronie https://licytacje.uzp.gov.pl.

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

1. Przedmiotowa licytacja będzie licytacją jednoetapową. 2. Czas trwania licytacji elektronicznej – 30 minut. 3. W toku licytacji elektronicznej wykonawcy składają kolejne korzystniejsze postąpienia (oferty). Możliwość złożenia postąpienia istnieje od otwarcia licytacji do jej zamknięcia. 4. Oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać, gdy inny Wykonawca złożył ofertę korzystniejszą. 5. W toku licytacji Wykonawcy proponują rzeczywistą cenę oferty brutto wyrażoną w złotych oraz ewentualnie w groszach; grosze należy oddzielić od złotych kropką. 6. Oferta złożona przez Wykonawcę winna być niższa od oferty najkorzystniejszej co najmniej o kwotę minimalnego postąpienia. 7. Zamawiający przyjął za minimalne postąpienie wartość 5000.00 PLN. 8. W toku licytacji Zamawiający za pośrednictwem platformy licytacji elektronicznych na bieżąco będzie przekazywał wszystkim Wykonawcom informacje o pozycji złożonych przez nich ofert, liczbie Wykonawców biorących udział w licytacji elektronicznej, a także o cenach złożonych ofert, z tym że do momentu zamknięcia licytacji nie ujawni informacji umożliwiających identyfikację Wykonawców. 9. Zamawiający przyjął za cenę wywoławczą brutto za cały przedmiot zamówienia kwotę 800000.00 PLN. 10. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje w chwili zamknięcia licytacji elektronicznej najniższą cenę brutto. 11. Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena. 12. Zamawiający dopuszcza do udziału w licytacji elektronicznej i zaprasza do składania ofert wszystkich wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu wyznaczając termin otwarcia licytacji.

Minimalna wysokość postąpienia

5000.00 PLN

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej

2015-01-02 12:56:00

Miejsce składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

MAKA Sp. z o.o. , ul. Stokrotkowa 6, 55-300 Wrocław, pokój 115

Termin otwarcia licytacji elektronicznej

2015-01-15 10:00:00.

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej

Upływa 2015-01-15 10:30:00.

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Nie jest wynmagane

Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

BBBBBBBBBBBBB

Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej

Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia

Nie

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła