Licytacja L-1-2020

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-1-2020 - Budowa Igloo

Dane zamawiającego


Nazwa: Ja , Testownia
Adres pocztowy: ul. Huculska 6 m. 1
Miejscowość: Warszawa, Kod pocztowy: 00-730
Tel.: -, Faks: -
Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa centralna

Numer ogłoszenia w BZP:

123345

Termin otwarcia licytacji:

2020-01-29 13:01:00.

I. Określenie przedmiotu zamówienia


Budowa Igloo

Roboty budowlane

z lodu

iglo.com

nie ma

II. Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych


tylko fajne laski

licytacje.uzp.gov.pl

III. Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej


wwww

1000

Polski złoty (PLN)

IV. Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania


Sztywny

Licytacja jednoetapowa

V. Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej


2020-01-29 12:44:00

VI. Termin otwarcia oraz termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej


2020-01-29 13:01:00.

Czas od ostatniego postąpienia

Upływa 2020-01-29 13:07:44

VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia


23333

1133

3333

4444

55555

Tak

niema

Nie

VIII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia


Tak

1 1 1 1 1

2 2 2 2 2

3 3 33 3

4 4 44 4

IX. Termin związania ofertą


32 2 2 2

X. Termin wykonania zamówienia (data rozpoczęcia, data zakończenia realizacji zamówienia)


122121

XI. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy


sfsfg

XII. Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy


dsfsd

XIII. Informacje dodatkowe


sdffd

Informacje o wadium


Nie


Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła