Licytacja L-100-2010

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-100-2010 - TEST Dostawa papieru komput. i rolek papierowych

I. Dane zamawiającego

Nazwa: Magdalena Małochwiej, Przewozy Regionalne sp. z o.o. Zachodniopomorski Zakład Przewozów Regionalnych
Adres pocztowy: Czarnieckiego 9
Miejscowość: Szczecin, Kod pocztowy: 70-221
Tel.: , Faks:
Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa centralna

Numer ogłoszenia w BZP:

xxx

Termin otwarcia licytacji:

2010-05-12 13:35:00.

II. Przedmiot zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
TEST Dostawa papieru komput. i rolek papierowych
Rodzaj zamówienia:
Dostawy
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia
 Papier do drukarek komputerowych wysokogatunkowy, bezpyłowy, bezdrzewny, przyjazny dla środowiska z perforacją do drukarek igłowych, bez nadruku;  Papier posiadający 5 lat gwarancji na zdolność samokopiowania i 25 lat na trwałość kopii;  Papier pakowany w oryginalnych kartonowych opakowaniach;  Papier o rozmiarach, gramaturze w/g poniższej specyfikacji zawierającej także ilość:  240x12’’x1 (60g/m2)– opakowanie kartonowe 2000 szt. składanki komputerowej 12’’, biały bez nadruku.  240x12’’x2 – opakowanie 900 szt. składanki komputerowej 12’’, kolorowe kopie bez nadruku.*  240x12’’x3 - opakowanie 600 szt. składanki komputerowej 12’’, kolorowe kopie bez nadruku.* * • pierwsza warstwa : CB - 56 g, (pierwsza warstwa – biała) • pośrednie warstwy : CFB - 53 g, • ostatnia warstwa : CF - 57 g, CB skrót angielskich słów oznaczających wyrób z powłoką samokopiującą na spodzie. Stanowi on pierwszą warstwę w układzie samokopiującym CB, CFB, CF. CFB skrót angielskich słów oznaczających wyrób z powłokami samokopiującymi na wierzchu i spodzie. Stanowi on wewnętrzne warstwy w układzie samokopiującym CB, CFB, CF w przypadku wykonywania co najmniej dwóch kopii. CF skrót angielskich słów oznaczających wyrób z powłoką samokopiującą na wierzchu. Stanowi on spodnią warstwę w układzie samokopiującym CB, CFB, CF. Opis rolek papierowych offset do kas Rolki wykonane z papieru offsetowego o gramaturze 60 g, posiadający atest zadrukowalności oraz spełniający normy ISO9002. o wymiarach: - Rolki do kas papierowe offset 69 mm x 60 m - Rolki do kas papierowe offset 76 mm x 30 m L.p. Typ papieru do drukarek igłowych z perforacją j.m Ilość sztuk OGÓŁEM 1 240x12’’x1 (60g/m2) karton 344 2 240x12’’x2 (60g/m2) karton 100 3 240x12’’x3 (60g/m2) karton 341 L.p. Typ rolek j.m Ilość sztuk OGÓŁEM 1 Rolki do kas papierowe offset 69 mm x 60 m szt. 29120 2 Rolki do kas papierowe offset 76 mm x 30 m szt. 4400
Wspólny słownik zamówień

Słownik główny
Główny przedmiot 30.10.00.00-0
Dodatkowe przedmioty -

Termin wykonania zamówienia:
od dnia podpisania umowy do dnia 30.04.2011 r.

III. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Informacja na temat wadium:
nie dotyczy

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy

W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie

W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne

nie

IV. Procedura

Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena

Zmiana umowy

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy
nie

Termin związania ofertą

30 dni

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej

www.przewozyregionalne.pl

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

xxxxx

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

xxxxxx

Minimalna wysokość postąpienia

50.00 PLN

Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

2010-05-12 13:30:00

Miejsce składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

siedziba Zamawiajacego

Termin otwarcia licytacji elektronicznej

2010-05-12 13:35:00.

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej

Upływa 2010-05-12 13:45:00.

Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

xxxxxx

Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

Umowa Nr 13 RU II ………………….. zawarta w dniu ………………………… „Przewozy Regionalne” spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla M. ST. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000031521, kapitał zakładowy 1 270 542 000,00 PLN, REGON 017319719-00087, NIP 526 -25-57-278 w imieniu, której działa Zachodniopomorski Zakład Przewozów Regionalnych z siedzibą w Szczecinie przy ul. Czarnieckiego 9, 70-221 Szczecin reprezentowany przez: 1. Andrzeja Chańko – Dyrektora 2. Andrzeja Tomaszewskiego –Z-cę Dyrektora ds. techniczno-eksploatacyjnych zwanym dalej Zamawiającym, z jednej Strony a …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… reprezentowany przez: zwanym dalej Wykonawcą, z drugiej Strony. § 1 Przedmiot umowy 1. Przedmiotem umowy jest dostawa papieru komputerowego do drukarek igłowych oraz rolek offsetowych papierowych do kas fiskalnych w ilościach i terminach wskazanych w „Harmonogramie dostaw”, który jako Załącznik 1,2 stanowi integralną część umowy. 2. Strony uzgadniają łączną wartość przedmiotu umowy na kwotę netto ………………… zł (słownie : ………………………………………………………………………………………..) Wartość brutto przedmiotu umowy wynosi …………………….zł ( słownie: …………… …………………………………………………………………………) §2 Umowa zostaje zawarta na czas oznaczony od dnia podpisania………………………. do dnia 30 kwietnia 2011 r. §3 1.Papier do drukarek igłowych oraz papierowe rolki offsetowe do kas fiskalnych muszą odpowiadać normom jakościowym właściwym dla danego asortymentu - zgodnie z warunkami zawartymi w SWZ. 2. Termin gwarancji papieru komputerowego na zdolność samokopiowania wynosi co najmniej 5 lat, natomiast na trwałość kopii wynosi co najmniej 25 lat. W przypadku wcześniejszej utraty zdolności samokopiowania lub trwałości kopii Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania z tytułu poniesionych strat. 3. Rolki offsetowe papierowe do kas fiskalnych powinny posiadać atest zadrukowalności. § 4 W przypadku dostarczenia papieru komputerowego, rolek offsetowych papierowych z wadami, Wykonawca ma obowiązek - w terminie 7 dni od powiadomienia - dokonać wymiany wadliwego asortymentu na wolny od wad. § 5 Przebieg realizacji umowy 1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać przedmiot zamówienia w czterech dostawach. a) I dostawa – w ciągu 7 dni do dnia podpisana umowy. b) Na wymienione niżej dostawy Zamawiający będzie wystawiał każdorazowo zamówienie wyznaczające termin realizacji dostawy w danym kwartale. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji dostawy w terminie 7 dni roboczych od daty otrzymania zamówienia. II dostawa – III kwartał 2010r. III dostawa – IV kwartał 2010r. IV dostawa – I kwartał 2011r. 2. Wykonawca będzie realizował dostawy na własny koszt i ryzyko bezpośrednio do Odbiorcy. Odbiorcą dostaw jest jednostka organizacyjna Zachodniopomorskiego Zakładu Przewozów Regionalnych Spółki z o.o Przewozy Regionalne : Magazyn Zakładowy w Szczecinie, ul. Białowieska 1, tel./fax. (91) 471-57-08 Odbiór dostaw w dni robocze od godz.7.00 do godz. 13.00. § 6 Do kontaktów w zakresie realizacji umowy uprawnione są następujące osoby ze strony: 1. Wykonawcy ………………………………………………………………… 2. Zamawiającego – Piotr Woźniak, tel. 091- 471-58-18. 3. Odbiorcy –.................................................................... § 7 1. Rozliczenie wartości umowy nastąpi w oparciu o ceny jednostkowe, zawarte w załącznikach o których mowa w § 1 ust. 1 umowy. 2. Ceny jednostkowe w czasie trwania umowy nie podlegają zmianie. 3. Płatności będą realizowane na podstawie faktur wystawionych do każdorazowo zrealizowanej dostawy. 4. Należność za dostawę przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci przelewem w ciągu 30 dni od dnia wystawienia faktury, na konto wskazane na fakturze. 5. Zamawiający oświadcza, że jest uprawniony do otrzymywania faktur VAT. 6. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktury VAT bez podpisu. § 8 Zamawiający zastrzega sobie możliwość: 1.zmiany wielkości przedmiotu umowy w przypadku wystąpienia istotnych zmian organizacyjnych i ekonomicznych które wystąpiły u Zamawiającego a czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 2.zmiany wielkości dostaw do +/- 20% ogólnej wielkości przedmiotu umowy, w przypadku znacznej zmiany typów lub ograniczenia ilości urządzeń do których materiały eksploatacyjne zostały zamówione, a czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. O przyczynie i wielkości zmian w zakresie realizacji wielkości dostaw Zamawiający powiadomi Wykonawcę nie później niż 30 dni przed pierwszym miesiącem kwartału, w którym ma być realizowana dostawa . W wypadku zmniejszenia wielkości przedmiotu umowy Wykonawca może żądać od Zamawiającego jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu zrealizowanej części umowy. § 9 1.W razie uchybienia w terminie dostawy określonym w §1 ust.1 niniejszej umowy, Zamawiający może nałożyć na Wykonawcę karę umowną w wysokości 0,2% wartości brutto niezrealizowanej dostawy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w dostawie. 2.W przypadku nie realizowania przez Wykonawcę dostawy, mimo wyznaczenia przez Zamawiającego dodatkowego ( ostatecznego) terminu dostawy, Zamawiający ma prawo do odstąpienia od umowy i zażądania od Wykonawcy odszkodowania w wysokości 5 % wartości brutto niezrealizowanej dostawy. 3.Zamawiający uprawniony jest do potrącenia kwoty odszkodowania z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. § 10 1. Zamawiający może odstąpić od umowy, jeżeli: a) wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. W tym przypadku, rozwiązanie umowy może nastąpić w terminie jednego miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach, b) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie realizuje dostawy, pomimo dodatkowego wezwania Zamawiającego, c) Wykonawca realizuje dostawy w sposób niezgodny z zawartą umową. 2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia. § 11 Wszelkie zmiany treści niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. § 12 Strony uzgadniają, że Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego przenieść na osoby trzecie wierzytelności wynikających z realizacji niniejszej umowy ( zgodnie z art.509 §1 K.C.). § 13 W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. § 14 Zamawiający i Wykonawca będą czynić wszystko, aby rozstrzygnąć sprawy w sposób polubowny w drodze negocjacji. W przypadku braku polubownego załatwienia sprawy, spory wynikającej z niniejszej umowy strony poddają rozstrzygnięciu przez sąd właściwy dla Zamawiającego. § 15 Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. Wykonawca: Zamawiający:

Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej

Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia

nie

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła