Licytacja L-102-2010

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-102-2010 - Meble biurowe

I. Dane zamawiającego

Nazwa: wrq, rqrqw
Adres pocztowy: erwet 52353
Miejscowość: sdgsd, Kod pocztowy: 53-253
Tel.: 3525235, Faks: 3532532
Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa centralna

Numer ogłoszenia w BZP:

32532532

Termin otwarcia licytacji:

2010-05-14 09:49:00.

II. Przedmiot zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Meble biurowe
Rodzaj zamówienia:
Usługi
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia
Meble małe czerwone
Wspólny słownik zamówień

Słownik główny
Główny przedmiot AB.12.34.56-7
Dodatkowe przedmioty -

Termin wykonania zamówienia:
2010-06-30

III. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: tak

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy

W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

koncesję, zezwolenie lub licencję

Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne

nie

IV. Procedura

Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena

Zmiana umowy

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy
nie

Termin związania ofertą

30 dni

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

dasfsa

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

safsaf

Minimalna wysokość postąpienia

10000.00 PLN

Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

2010-05-17 00:00:00

Miejsce składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

abc

Termin otwarcia licytacji elektronicznej

2010-05-14 09:49:00.

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej

Upływa 2010-05-14 09:49:00.

Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

abc

Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

abc2

Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej

Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia

tak

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła