Licytacja L-104-2009

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-104-2009 - Antena VHF

Dane zamawiającego

SP Bytów, Starostwo Powiatowe w Bytowie
1 Maja 15
77-100, Bytów

Numer ogłoszenia w BZP:

1

Termin otwarcia licytacji:

2009-03-03 14:10:00.

I. Określenie przedmiotu oraz wielkości i zakresu zamówienia

Antena bazowa VHF 5/8 fali na częstotliwość 148 MHz wraz z przewodem antenowym RG213 o długości 25 m zarobiony końcówką typy UC-1

II. Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

xxx

III. Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

xxx

IV. Minimalna wysokość postąpienia

25.00 EUR

V. Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej:

2009-03-19 14:11:00

VI. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

xxx

VII. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu

xxx

VIII. Termin związania ofertą

20-04-2009.

IX. Termin wykonania zamówienia

15-04-2009.

X. Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

xxx

XI. Adres strony internetowej, na której został zamieszczony opis przedmiotu zamówienia

XII. Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaja od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zaówienia publicznego na takich warunkach.

xxx

XIII. Informacje dodatkowe, w tym dotyczące postępowania.

Informacje o wadium:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej:

Upływa 2009-03-19 14:11:00

Termin zakończenia licytacji:

Upływa 2009-03-23 14:11:00.

Termin przekazania zaproszeń:

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła