Licytacja L-104-2011

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-104-2011 - ccccc

I. Dane zamawiającego

Nazwa: dddd, ssssssss
Adres pocztowy: fffffffffffff 44
Miejscowość: fffffffffffff, Kod pocztowy: 51-163
Tel.: , Faks:
Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa centralna

Numer ogłoszenia w BZP:

888888-2011

Termin otwarcia licytacji:

2011-09-02 10:00:00.

II. Przedmiot zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
ccccc
Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia
ffffffffff
Wspólny słownik zamówień

Słownik główny
Główny przedmiot 33.33.33.33-3
Dodatkowe przedmioty -

Termin wykonania zamówienia:
33333333

III. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: tak

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy

Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne

nie

IV. Procedura

Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena

Zmiana umowy

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy
nie

Termin związania ofertą

333

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

3333333

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

33333333

Minimalna wysokość postąpienia

3.00 PLN

Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

2011-08-26 09:00:00

Miejsce składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

vvvvvvv

Termin otwarcia licytacji elektronicznej

2011-09-02 10:00:00.

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej

Upływa 2011-09-02 15:00:00.

Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

bbbbbbbb

Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

bbbbbbbbbb

Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej

Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia

nie

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła