Licytacja L-105-2010

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-105-2010 - test

I. Dane zamawiającego

Nazwa: Piotr Homola, INTERS Piotr Homola
Adres pocztowy: Meissnera 6 m. 73
Miejscowość: Kraków, Kod pocztowy: 31-457
Tel.: 502-294-333, Faks: 12-346-34-56
Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Numer ogłoszenia w BZP:

1111

Termin otwarcia licytacji:

2010-05-22 17:45:00.

II. Przedmiot zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
test
Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia
test
Wspólny słownik zamówień

Słownik główny
Główny przedmiot 11.11.11.11-1
Dodatkowe przedmioty -

Termin wykonania zamówienia:
test

III. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy

Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne

nie

IV. Procedura

Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena

Zmiana umowy

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy
nie

Termin związania ofertą

test

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

test

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

test

Minimalna wysokość postąpienia

1000.00 PLN

Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

2027-10-22 17:45:00

Miejsce składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

test

Termin otwarcia licytacji elektronicznej

2010-05-22 17:45:00.

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej

Upływa 2010-05-22 18:00:00.

Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

test

Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

test

Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej

test

Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia

nie

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła