Licytacja L-109-2009

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-109-2009 - papier kserograficzny

Dane zamawiającego

herculeea, test
xxxxxx 0
00-000, żadne

Numer ogłoszenia w BZP:

7890

Termin otwarcia licytacji:

2009-03-04 13:00:00.

I. Określenie przedmiotu oraz wielkości i zakresu zamówienia

2000 ryz papieru kserograficznego 80 g/m, białośc min. 161CIE

II. Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

bbbbbbbbbbbbbbbbbbb

III. Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

ccccccccccccccc

IV. Minimalna wysokość postąpienia

10.00 PLN

V. Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej:

2009-03-03 11:50:00

VI. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

ddddddddddddd

VII. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu

eeeeeeeee

VIII. Termin związania ofertą

30 dni.

IX. Termin wykonania zamówienia

7 dni od dnia podpisania umowy.

X. Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

nie wymaga się

XI. Adres strony internetowej, na której został zamieszczony opis przedmiotu zamówienia

XII. Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaja od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zaówienia publicznego na takich warunkach.

kkkkkkkkkkkkkk

XIII. Informacje dodatkowe, w tym dotyczące postępowania.

Informacje o wadium:

nie wymaga się

Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej:

Upływa 2009-03-03 11:50:00

Termin zakończenia licytacji:

Upływa 10 minut po złożeniu ostatniego postąpienia.

Termin przekazania zaproszeń:

2009-03-03 12:00:00

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła