Licytacja L-11-2010

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-11-2010 - ZP1/2010

Dane zamawiającego

wcoirnr, WCOiRNR
Drewnowska 75
91-002, Łódź

Numer ogłoszenia w BZP:

1

Termin otwarcia licytacji:

2010-01-18 11:23:00.

I. Określenie przedmiotu oraz wielkości i zakresu zamówienia

abc

II. Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

abc

III. Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

abc

IV. Minimalna wysokość postąpienia

0.01 PLN

V. Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej:

2010-01-18 11:24:00

VI. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

abc

VII. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu

abc

VIII. Termin związania ofertą

30 dni.

IX. Termin wykonania zamówienia

12 miesięcy.

X. Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

nie

XI. Adres strony internetowej, na której został zamieszczony opis przedmiotu zamówienia

www.radlinski.pl

XII. Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaja od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zaówienia publicznego na takich warunkach.

abc

XIII. Informacje dodatkowe, w tym dotyczące postępowania.

abc

Informacje o wadium:

brak

Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej:

Upływa 2010-01-18 11:24:00

Termin zakończenia licytacji:

Upływa 2010-01-18 11:23:00.

Termin przekazania zaproszeń:

2010-01-15 11:30:00

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła