Licytacja L-11-2012

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-11-2012 - Sprzątanie

I. Dane zamawiającego

Nazwa: monika, szkolenie
Adres pocztowy: 1 1 m. 1
Miejscowość: 1, Kod pocztowy: 00-676
Tel.: 224587709, Faks: 224587700
Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa centralna

Numer ogłoszenia w BZP:

4545

Termin otwarcia licytacji:

2012-01-19 11:23:00.

II. Przedmiot zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Sprzątanie
Rodzaj zamówienia:
Usługi
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi utrzymania czystości w siedzibie Urzędu Zamówień Publicznych. 2. Szczegółowy zakres i częstotliwość prac objętych zamówieniem przedstawia załącznik nr 1 do specyfikacji. 3. Wymagania dotyczące sposobu realizacji zamówienia: a) Usługa utrzymania czystości w siedzibie Urzędu Zamówień Publicznych będzie świadczona codziennie od poniedziałku do piątku, poza godzinami pracy Urzędu (7.00-17.00), za wyjątkiem sprzątania pomieszczeń o tzw. ograniczonym dostępie, gdzie usługa ta musi być świadczona w obecności użytkownika pomieszczenia oraz za wyjątkiem usług świadczonych w ramach tzw. serwisu dziennego; b) Usługa tzw. serwisu dziennego świadczona będzie przez pracownika wykonawcy w godzinach od 10.00 do 13.00. W ramach tej usługi wykonawca jest zobowiązany do: utrzymywania na bieżąco czystości w łazienkach, pomieszczeniach kuchennych; uzupełniania papieru toaletowego, papierowych ręczników oraz pojemników z mydłem; sprzątania pomieszczeń o tzw. ograniczonym dostępie (zakres prac jest zgodny z zakresem prac w pozostałych pomieszczenia biurowych); niezwłocznego, interwencyjnego sprzątania w miejscach wskazanych przez zamawiającego; c) Usługa utrzymania czystości będzie wykonywana przez co najmniej 6 pracowników wykonawcy, w tym 1 pracownika świadczącego usługę tzw. serwisu dziennego (zgodnie z wykazem załączonym do oferty), przy zastosowaniu profesjonalnych środków czystości oraz profesjonalnego sprzętu; d) Wykonawca gwarantuje, iż materiały i środki czystości, które będą wykorzystywane do wykonania powyższych usług są dopuszczone do stosowania zgodnie z przepisami prawa i będą stosowane zgodnie z przeznaczeniem i zaleceniami producenta; e) Wykonawca jest zobowiązany do pokrycia kosztów wynikających z zakupu środków czyszczących, dezynfekujących, zapachowych oraz worków na śmieci; f) W ramach świadczonej usługi wykonawca zobowiązany jest do dostarczania środków zapachowych, zawieszek do WC, mydła w płynie, papieru toaletowego i ręczników papierowych; g) Wykonawca zobowiązany jest w czasie wykonywania usług zapewnić na terenie objętym umową należyty ład, porządek, przestrzeganie przepisów BHP i p. poż. oraz ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w związku z realizacją usług oraz wskutek innych działań osób zatrudnionych przez wykonawcę. 4. Informacje dotyczące wielkości powierzchni siedziby UZP zostały zamieszczone w pkt. III.4 SIWZ 5. Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej w swojej siedzibie po uprzednim telefonicznym ustaleniu terminu.
Wspólny słownik zamówień

Słownik główny
Główny przedmiot 11.11.11.11-1
Dodatkowe przedmioty -

Termin wykonania zamówienia:
grudzień 2015

III. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Informacja na temat wadium:
zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy

W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

Inne dokumenty

Pełnomocnictwo

Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne

nie

IV. Procedura

Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena

Zmiana umowy

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy
nie

Termin związania ofertą

30 dni

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej

www.uzp.gov.pl

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

1. Wymagania formalne:1. Z platformy w pełnym zakresie mogą korzystać wyłącznie wykonawcy zarejestrowani w systemie pod adresem https://licytacje.uzp.gov.pl. 2. Wykonawca, aby umożliwić zamawiającemu dopuszczenie go do udziału w licytacji, winien zarejestrować się w systemie dostępnym na stronie https://licytacje.uzp.gov.pl, a wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w licytacji winien przekazać zamawiającemu informację o swoim loginie. 3. W przypadku podania przez wykonawcę niewłaściwego loginu bądź nieprzekazania go zamawiającemu wraz z wnioskiem, wykonawca zobowiązany jest do jego przekazania najpóźniej jeden dzień przed terminem otwarcia licytacji. Brak loginu lub brak poprawnego loginu będzie skutkował brakiem możliwości wzięcia udziału w licytacji. Wymagania techniczne: Komputer klasy PC wyposażony w system operacyjny Windows lub Linux, z dostępem do sieci Internet, przeglądarka internetowa Ms Internet Explorer w wersji 6.0 lub wyższej albo Mozilla Firefox w wersji 2.0 lub wyższej. IV.4.9) Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień: 1. Licytacja elektroniczna na sukcesywne dostawy papieru kserograficznego będzie licytacją jednoetapową. 2. W toku licytacji elektronicznej wykonawcy składają kolejne korzystniejsze postąpienia. Możliwość złożenia postąpienia istnieje od otwarcia licytacji do jej zamknięcia. 3. Oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać, gdy inny wykonawca złożył ofertę korzystniejszą. 4. W toku licytacji wykonawcy proponują rzeczywistą cenę za dostarczenie jednej ryzy papieru. Cena jest wyrażona w złotych oraz ewentualnie w groszach; grosze należy oddzielić od złotych kropką. 5. Oferta złożona przez wykonawcę winna być niższa od oferty najkorzystniejszej co najmniej o kwotę minimalnego postąpienia. 6. Zamawiający przyjął za minimalne postąpienie wartość 50 groszy (słownie : pięćdziesiąt groszy). 7. W toku licytacji system licytacji na bieżąco udostępnia wszystkim wykonawcom informacje o pozycji złożonych przez nich ofert, liczbie wykonawców biorących udział w licytacji elektronicznej, a także o cenach złożonych ofert, z tym że do momentu zamknięcia licytacji nie są ujawniane informacje umożliwiające identyfikację wykonawców. 8. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę brutto za jedną ryzę papieru.

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi utrzymania czystości w siedzibie Urzędu Zamówień Publicznych. 2. Szczegółowy zakres i częstotliwość prac objętych zamówieniem przedstawia załącznik nr 1 do specyfikacji. 3. Wymagania dotyczące sposobu realizacji zamówienia: a) Usługa utrzymania czystości w siedzibie Urzędu Zamówień Publicznych będzie świadczona codziennie od poniedziałku do piątku, poza godzinami pracy Urzędu (7.00-17.00), za wyjątkiem sprzątania pomieszczeń o tzw. ograniczonym dostępie, gdzie usługa ta musi być świadczona w obecności użytkownika pomieszczenia oraz za wyjątkiem usług świadczonych w ramach tzw. serwisu dziennego; b) Usługa tzw. serwisu dziennego świadczona będzie przez pracownika wykonawcy w godzinach od 10.00 do 13.00. W ramach tej usługi wykonawca jest zobowiązany do: utrzymywania na bieżąco czystości w łazienkach, pomieszczeniach kuchennych; uzupełniania papieru toaletowego, papierowych ręczników oraz pojemników z mydłem; sprzątania pomieszczeń o tzw. ograniczonym dostępie (zakres prac jest zgodny z zakresem prac w pozostałych pomieszczenia biurowych); niezwłocznego, interwencyjnego sprzątania w miejscach wskazanych przez zamawiającego; c) Usługa utrzymania czystości będzie wykonywana przez co najmniej 6 pracowników wykonawcy, w tym 1 pracownika świadczącego usługę tzw. serwisu dziennego (zgodnie z wykazem załączonym do oferty), przy zastosowaniu profesjonalnych środków czystości oraz profesjonalnego sprzętu; d) Wykonawca gwarantuje, iż materiały i środki czystości, które będą wykorzystywane do wykonania powyższych usług są dopuszczone do stosowania zgodnie z przepisami prawa i będą stosowane zgodnie z przeznaczeniem i zaleceniami producenta; e) Wykonawca jest zobowiązany do pokrycia kosztów wynikających z zakupu środków czyszczących, dezynfekujących, zapachowych oraz worków na śmieci; f) W ramach świadczonej usługi wykonawca zobowiązany jest do dostarczania środków zapachowych, zawieszek do WC, mydła w płynie, papieru toaletowego i ręczników papierowych; g) Wykonawca zobowiązany jest w czasie wykonywania usług zapewnić na terenie objętym umową należyty ład, porządek, przestrzeganie przepisów BHP i p. poż. oraz ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w związku z realizacją usług oraz wskutek innych działań osób zatrudnionych przez wykonawcę. 4. Informacje dotyczące wielkości powierzchni siedziby UZP zostały zamieszczone w pkt. III.4 SIWZ 5. Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej w swojej siedzibie po uprzednim telefonicznym ustaleniu terminu.

Minimalna wysokość postąpienia

10.00 PLN

Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

2012-01-19 11:16:00

Miejsce składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

Warszawa

Termin otwarcia licytacji elektronicznej

2012-01-19 11:23:00.

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej

Upływa 2012-01-19 11:28:00

Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

brak

Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi utrzymania czystości w siedzibie Urzędu Zamówień Publicznych. 2. Szczegółowy zakres i częstotliwość prac objętych zamówieniem przedstawia załącznik nr 1 do specyfikacji. 3. Wymagania dotyczące sposobu realizacji zamówienia: a) Usługa utrzymania czystości w siedzibie Urzędu Zamówień Publicznych będzie świadczona codziennie od poniedziałku do piątku, poza godzinami pracy Urzędu (7.00-17.00), za wyjątkiem sprzątania pomieszczeń o tzw. ograniczonym dostępie, gdzie usługa ta musi być świadczona w obecności użytkownika pomieszczenia oraz za wyjątkiem usług świadczonych w ramach tzw. serwisu dziennego; b) Usługa tzw. serwisu dziennego świadczona będzie przez pracownika wykonawcy w godzinach od 10.00 do 13.00. W ramach tej usługi wykonawca jest zobowiązany do: utrzymywania na bieżąco czystości w łazienkach, pomieszczeniach kuchennych; uzupełniania papieru toaletowego, papierowych ręczników oraz pojemników z mydłem; sprzątania pomieszczeń o tzw. ograniczonym dostępie (zakres prac jest zgodny z zakresem prac w pozostałych pomieszczenia biurowych); niezwłocznego, interwencyjnego sprzątania w miejscach wskazanych przez zamawiającego; c) Usługa utrzymania czystości będzie wykonywana przez co najmniej 6 pracowników wykonawcy, w tym 1 pracownika świadczącego usługę tzw. serwisu dziennego (zgodnie z wykazem załączonym do oferty), przy zastosowaniu profesjonalnych środków czystości oraz profesjonalnego sprzętu; d) Wykonawca gwarantuje, iż materiały i środki czystości, które będą wykorzystywane do wykonania powyższych usług są dopuszczone do stosowania zgodnie z przepisami prawa i będą stosowane zgodnie z przeznaczeniem i zaleceniami producenta; e) Wykonawca jest zobowiązany do pokrycia kosztów wynikających z zakupu środków czyszczących, dezynfekujących, zapachowych oraz worków na śmieci; f) W ramach świadczonej usługi wykonawca zobowiązany jest do dostarczania środków zapachowych, zawieszek do WC, mydła w płynie, papieru toaletowego i ręczników papierowych; g) Wykonawca zobowiązany jest w czasie wykonywania usług zapewnić na terenie objętym umową należyty ład, porządek, przestrzeganie przepisów BHP i p. poż. oraz ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w związku z realizacją usług oraz wskutek innych działań osób zatrudnionych przez wykonawcę. 4. Informacje dotyczące wielkości powierzchni siedziby UZP zostały zamieszczone w pkt. III.4 SIWZ 5. Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej w swojej siedzibie po uprzednim telefonicznym ustaleniu terminu.

Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi utrzymania czystości w siedzibie Urzędu Zamówień Publicznych. 2. Szczegółowy zakres i częstotliwość prac objętych zamówieniem przedstawia załącznik nr 1 do specyfikacji. 3. Wymagania dotyczące sposobu realizacji zamówienia: a) Usługa utrzymania czystości w siedzibie Urzędu Zamówień Publicznych będzie świadczona codziennie od poniedziałku do piątku, poza godzinami pracy Urzędu (7.00-17.00), za wyjątkiem sprzątania pomieszczeń o tzw. ograniczonym dostępie, gdzie usługa ta musi być świadczona w obecności użytkownika pomieszczenia oraz za wyjątkiem usług świadczonych w ramach tzw. serwisu dziennego; b) Usługa tzw. serwisu dziennego świadczona będzie przez pracownika wykonawcy w godzinach od 10.00 do 13.00. W ramach tej usługi wykonawca jest zobowiązany do: utrzymywania na bieżąco czystości w łazienkach, pomieszczeniach kuchennych; uzupełniania papieru toaletowego, papierowych ręczników oraz pojemników z mydłem; sprzątania pomieszczeń o tzw. ograniczonym dostępie (zakres prac jest zgodny z zakresem prac w pozostałych pomieszczenia biurowych); niezwłocznego, interwencyjnego sprzątania w miejscach wskazanych przez zamawiającego; c) Usługa utrzymania czystości będzie wykonywana przez co najmniej 6 pracowników wykonawcy, w tym 1 pracownika świadczącego usługę tzw. serwisu dziennego (zgodnie z wykazem załączonym do oferty), przy zastosowaniu profesjonalnych środków czystości oraz profesjonalnego sprzętu; d) Wykonawca gwarantuje, iż materiały i środki czystości, które będą wykorzystywane do wykonania powyższych usług są dopuszczone do stosowania zgodnie z przepisami prawa i będą stosowane zgodnie z przeznaczeniem i zaleceniami producenta; e) Wykonawca jest zobowiązany do pokrycia kosztów wynikających z zakupu środków czyszczących, dezynfekujących, zapachowych oraz worków na śmieci; f) W ramach świadczonej usługi wykonawca zobowiązany jest do dostarczania środków zapachowych, zawieszek do WC, mydła w płynie, papieru toaletowego i ręczników papierowych; g) Wykonawca zobowiązany jest w czasie wykonywania usług zapewnić na terenie objętym umową należyty ład, porządek, przestrzeganie przepisów BHP i p. poż. oraz ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w związku z realizacją usług oraz wskutek innych działań osób zatrudnionych przez wykonawcę. 4. Informacje dotyczące wielkości powierzchni siedziby UZP zostały zamieszczone w pkt. III.4 SIWZ 5. Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej w swojej siedzibie po uprzednim telefonicznym ustaleniu terminu.

Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia

nie

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła