Licytacja L-110-2009

Status: Otwarta

Ogłoszenie o zamówieniu L-110-2009 - 1

Dane zamawiającego

szp, Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Krakowie
Garncarska 11
31-115, Kraków

Numer ogłoszenia w BZP:

1234

Termin otwarcia licytacji:

2009-03-03 12:19:00.

I. Określenie przedmiotu oraz wielkości i zakresu zamówienia

abnsvdads

II. Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

222

III. Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

2222

IV. Minimalna wysokość postąpienia

200.00 PLN

V. Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej:

2009-03-03 12:20:00

VI. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

222

VII. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu

222

VIII. Termin związania ofertą

223.

IX. Termin wykonania zamówienia

12.

X. Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

222

XI. Adres strony internetowej, na której został zamieszczony opis przedmiotu zamówienia

XII. Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaja od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zaówienia publicznego na takich warunkach.

222

XIII. Informacje dodatkowe, w tym dotyczące postępowania.

Informacje o wadium:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej:

Upływa 2009-03-03 12:20:00

Termin zakończenia licytacji:

Upływa 1 minut po złożeniu ostatniego postąpienia.

Termin przekazania zaproszeń:

2009-03-03 12:21:00

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła