Licytacja L-110-2015

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-110-2015 - Modernizacja 6 pustostanów w Bytomiu DEMO

I. Dane zamawiającego

Nazwa: Justyna Gola, Bytomskie Mieszkania
Adres pocztowy: Zielna 25b
Miejscowość: Bytom, Kod pocztowy: 41-908
Tel.: 324201700, Faks:
Rodzaj zamawiającego: samorządowa jednostka organizacyjna

Numer ogłoszenia w BZP:

400015-2015

Termin otwarcia licytacji:

2015-05-26 10:00:00.

II. Przedmiot zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Modernizacja 6 pustostanów w Bytomiu DEMO
Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny:
Nie
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia
Roboty modernizacyjne w 5 pustostanach lokali mieszkalnych położonych na terenie Gminy Bytom - DEMO
Wspólny słownik zamówień

Słownik główny
Główny przedmiot 45.45.30.00-7
Dodatkowe przedmioty -

Czas trwania zamówienia lub termin wykonania:
1 miesiąc od daty zawarcia umowy

III. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Informacja na temat wadium
1. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości: a) Część I - 800,00 złotych (słownie: osiemset złotych 00/100); b) Część II - 600,00 złotych (słownie: sześćset złotych 00/100); c) Część III - 800,00 złotych (słownie: osiemset złotych 00/100); zabezpieczającego ofertę na okres 30 dni. 2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (j.t. Dz.U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 z późn. zm). 4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego GETIN NOBLE Bank S.A. Oddział w Bytomiu nr 15 1560 1049 2103 2408 7777 0004 z opisaniem przelewu: /wadium - Modernizacja 5 pustostanów - Część ......./. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 5. W przypadku wniesienia wadium w pozostałych formach, oryginał wadium należy złożyć Zamawiającemu - Bytomskie Mieszkania, 41-909 Bytom, ul. Armii Krajowej 54b (pokój nr 20 - Sekretariat). 6. Wykaz elementów, jakie powinny zawierać gwarancje bankowe/ubezpieczeniowe: a) bezwarunkowe i nieodwołalne zobowiązanie banku/towarzystwa ubezpieczeniowego do zapłaty - na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego - sumy wadium, w przypadku gdy zajdą ku temu ustawowe okoliczności, określone w przepisie art. 46 ust. 4a i 5 Pzp.; b) dokładną nazwę postępowania stanowiącego przyczynę wystawienia gwarancji; c) wskazanie sumy gwarancyjnej; d) wskazanie Zamawiającego, czyli beneficjenta gwarancji/ubezpieczonego Bytomskie Mieszkania, 41-907 Bytom, ul. Zielna 25B; e) wskazanie Wykonawcy, czyli zleceniodawcy gwarancji; f) wskazanie gwaranta; g) określenie okresu ważności gwarancji, tj. wskazanie terminu, w którym zobowiązanie powstaje oraz wygasa, przy czym gwarancja o charakterze terminowym nie może zostać odwołana. 7. Wykaz elementów, jakie powinny zawierać poręczenia bankowe / poręczenia innej instytucji (tj. poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej/poręczenia udzielane przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (j.t. Dz.U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 z późn. zm.): a) bezwarunkowe i nieodwołalne zobowiązanie banku / innej instytucji do zapłaty - na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego - sumy wadium w przypadku gdy zajdą ku temu ustawowe okoliczności, określone w przepisie art. 46 ust. 4a i 5 Pzp, b) wskazanie podmiotu, za który bank / inna instytucja dokonuje poręczenia, c) dokładna nazwa zobowiązania będącego przedmiotem poręczenia, d) kwota do wysokości, której bank/ inna instytucja będzie zobowiązany, e) określenie okresu ważności poręczenia tj. wskazanie terminu, w którym zobowiązanie powstaje oraz wygasa, przy czym poręczenie o charakterze terminowym nie może zostać odwołane. 8. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium wszystkim Wykonawcom po wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z zastrzeżeniem pkt. 9 i 10 poniżej. 9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 10. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy z zastrzeżeniem pkt. 14 poniżej. 11. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 12. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt VIII ppkt. 9 SIWZ, jeśli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 13. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 14. Zamawiający oprócz sytuacji opisanej w pkt. VIII ppkt. 9 SIWZ, zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; b) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy; c) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia
Nie

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał conajmniej 2 roboty budowlane polegające na remoncie lokalu mieszkalnego lub użytkowego w zakres którego wchodziło wykonanie prac ogólnobudowlanych, elektroinstalacyjnych i instalacyjnych sanitarnych, o wartości co najmniej 15.000,00 zł/brutto każda z tych robót. Wykonawca może polegać w zakresie spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zasobach innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków - w zakresie określonym w art. 26 ust. 2b ustawy. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia.W celu wykazania, iż Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz w celu oceny przez Zamawiającego, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów. Wykonawca winien złożyć dowód/dowody tj. pisemne zobowiązanie podmiotu trzeciego, z którego powinno wynikać: kto jest podmiotem przyjmującym zasoby; jaki jest zakres zobowiązania podmiotu trzeciego; czego konkretnie dotyczy zobowiązanie; w jaki sposób będzie wykonane zobowiązanie; jakiego okresu dotyczy zobowiązanie. W sytuacji, gdy przedmiotem zobowiązania są zasoby nierozerwalnie związane z podmiotem ich udzielającym, niemożliwe do samodzielnego obrotu i dalszego udzielenia ich bez zaangażowania tego podmiotu w wykonanie zamówienia (np. doświadczenie) konieczne jest wyraźne nawiązanie do uczestnictwa tego podmiotu w wykonaniu zamówienia. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z art. 26 ust. 2b, odpowiada solidarnie z wykonawcą za szkodę Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. UWAGA: W przypadku, gdy Wykonawca w zakresie potwierdzenia spełniania warunku/ów udziału w postępowaniu o których mowa w pkt. V.2.a. i/lub V.2.b. SIWZ, powoła się na potencjał podwykonawcy, a w trakcie realizacji zamówienia dokona zmiany podwykonawcy lub zrezygnuje z podwykonawcy, zobowiązany będzie wykazać Zamawiającemu, iż nowy podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu w stopniu nie mniejszym niż określony w pkt. V.2.a. i/lub V.2.b. SIWZ. Zamawiający oceni spełnienie ww. warunków udziału w postępowaniu na podstawie oświadczeń i dokumentów określonych w pkt. VI SIWZ. Dokumenty załączone do oferty weryfikowane będą wg formuły /spełnia - nie spełnia/. Wykonawca zostanie wykluczony z postępowania, jeżeli zachodzić będą przesłanki wymienione w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp

Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonawca winien wykazać, że dysponuje lub będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj. co najmniej: 1 osobą do realizacji zamówienia posiadającą aktualne świadectwo kwalifikacyjne (E) określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. Nr 89, poz. 828 z póź. zm.) uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych na stanowisku eksploatacji w zakresie remontów, montażu, kontrolno-pomiarowym (do 1 kV); 1 osobą do realizacji zamówienia posiadającą aktualne świadectwo kwalifikacyjne (D) określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. Nr 89, poz. 828 z póź. zm.) uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń i instalacji elektroenergetycznych na stanowisku dozoru w zakresie remontów, montażu, kontrolno-pomiarowym (do 1 kV); 1 osobą do realizacji zamówienia posiadającą aktualne świadectwo kwalifikacyjne (E) określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. Nr 89, poz. 828 z póź. zm.) uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji gazowych na stanowisku eksploatacji w zakresie remontów, montażu, kontrolno-pomiarowym (do 5 kPa); 1 osobą do realizacji zamówienia posiadającą aktualne świadectwo kwalifikacyjne (D) określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. Nr 89, poz. 828 z póź. zm.) uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń i instalacji gazowych na stanowisku dozoru w zakresie remontów, montażu, kontrolno-pomiarowym (do 5 kPa). Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia ww. kwalifikacji przez jedną lub kilka osób. Oraz, co najmniej: 1 osobą do kierowania robotami posiadającą uprawnienia budowlane (ograniczone lub bez ograniczeń) do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub inne uprawnienia umożliwiające wykonywanie tych samych czynności, do wykonywania których w aktualnym stanie prawnym upoważniają uprawnienia budowlane w tej specjalności. Wykonawca może polegać w zakresie spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zasobach innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków - w zakresie określonym w art. 26 ust. 2b ustawy. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. W celu wykazania, iż Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz w celu oceny przez Zamawiającego, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów. Wykonawca winien złożyć dowód/dowody tj. pisemne zobowiązanie podmiotu trzeciego, z którego powinno wynikać: kto jest podmiotem przyjmującym zasoby; jaki jest zakres zobowiązania podmiotu trzeciego; czego konkretnie dotyczy zobowiązanie; w jaki sposób będzie wykonane zobowiązanie; jakiego okresu dotyczy zobowiązanie. W sytuacji, gdy przedmiotem zobowiązania są zasoby nierozerwalnie związane z podmiotem ich udzielającym, niemożliwe do samodzielnego obrotu i dalszego udzielenia ich bez zaangażowania tego podmiotu w wykonanie zamówienia (np. doświadczenie) konieczne jest wyraźne nawiązanie do uczestnictwa tego podmiotu w wykonaniu zamówienia. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z art. 26 ust. 2b, odpowiada solidarnie z wykonawcą za szkodę Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. UWAGA: W przypadku, gdy Wykonawca w zakresie potwierdzenia spełniania warunku/ów udziału w postępowaniu o których mowa w pkt. V.2.a. i/lub V.2.b. SIWZ, powoła się na potencjał podwykonawcy, a w trakcie realizacji zamówienia dokona zmiany podwykonawcy lub zrezygnuje z podwykonawcy, zobowiązany będzie wykazać Zamawiającemu, iż nowy podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu w stopniu nie mniejszym niż określony w pkt. V.2.a. i/lub V.2.b. SIWZ. Zamawiający oceni spełnienie ww. warunków udziału w postępowaniu na podstawie oświadczeń i dokumentów określonych w pkt. VI SIWZ. Dokumenty załączone do oferty weryfikowane będą wg formuły /spełnia - nie spełnia/. Wykonawca zostanie wykluczony z postępowania, jeżeli zachodzić będą przesłanki wymienione w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp

Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy

W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonante w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone

określenie robót budowlanych, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o robotach budowlanych niewykonanych lub wykonanych nienależycie
Zamawiający pod pojęciem najważniejszych robót rozumie, roboty niezbędne do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia określonego w pkt. V.2.a. SIWZ;

wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej

Informacja o dokumentach potwierdzających, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom
W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom, należy przedłożyć:

inne dokumenty
kosztorysy ofertowe wydruk kalkulacji uproszczonej oraz wydruki zestawień materiałów, sprzętu i robocizny

Inne niewymienione dokumenty

formularz oferty, oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz (jeżeli dotyczy): pełnomocnictwo do działania w imieniu wykonawcy, jeżeli do reprezentowania wykonawcy wskazano inną osobę niż upoważnioną z mocy prawa lub innego dokumentu, z którego wynika upoważnienie do reprezentowania Wykonawcy - oryginał lub kopia notarialnie poświadczona za zgodność z oryginałem. Dokumentu potwierdzającego ustanowienie pełnomocnika zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy Pzp w przypadku, gdy do przetargu przystępują wykonawcy działający wspólnie - oryginał lub kopia notarialnie poświadczona za zgodność z oryginałem. Dowodu/dowodów wskazującego/-ych, że zasoby podmiotu trzeciego, na które powołuje się wykonawca zostaną mu udostępnione, np. pisemnego zobowiązania podmiotu, zawierającego informacje określone w § 1 ust.6 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. z 2013r. poz.231). W sytuacji, gdy przedmiotem zobowiązania są zasoby nierozerwalnie związane z podmiotem ich udzielającym, niemożliwe do samodzielnego obrotu i dalszego udzielenia ich bez zaangażowania tego podmiotu w wykonanie zamówienia (np. doświadczenie) konieczne jest wyraźne nawiązanie do uczestnictwa tego podmiotu w wykonaniu zamówienia. Należy złożyć oryginał dokumentu/dokumentów dot. zobowiązania podmiotu trzeciego (można skorzystać z Załącznika nr 3h do SIWZ)

Ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne

Nie

IV. Procedura

Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena

Zmiana umowy

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy
Tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
1.Każda ze stron umowy może wnieść o istotną zmianę umowy, jeżeli zmiana ta będzie skutkować: a) obniżeniem kosztów wykonania robót; b) podwyższeniem jakości robót; c) usprawnieniami w użytkowaniu lokali; d) zmiany parametrów elementów robót budowlanych w tym wymiarów, technologii, rozwiązań funkcjonalnych, z tym zastrzeżeniem, że zmiany te nie spowodują zmiany terminu realizacji, a także obniżenia standardu i jakości wykonywanych robót. 2. Strony umowy również mogą zmienić termin realizacji umowy na pisemny wniosek zawierający dokładny opis podstawy do zmiany terminu, złożony w terminie 2 dni roboczych od daty wystąpienia niżej wymienionych okoliczności: a) nieterminowego przekazania terenów budów przez Zamawiającego; b) braków lub wad w dokumentacji kosztorysowej lub innych dokumentach budowy; c) opóźnienia Zamawiającego w zakresie przekazania terenu budowy, dokonywania odbiorów; d) jakichkolwiek opóźnień, utrudnień lub przeszkód spowodowanych przez osoby i/lub podmioty trzecie; e) zawieszenia przez Zamawiającego wykonania robót z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 poniżej. 3. Zamawiający odmawia zmiany terminu wykonania umowy, jeżeli uzna, że wystąpienie wskazanych w ust. 2 okoliczności nie miało wpływu na termin realizacji umowy. 4. Wykonawca nie będzie miał prawa do przedłużenia terminu realizacji umowy, jeżeli przedłużenie terminu wynika z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy lub wystąpił z wnioskiem o przedłużenie terminu po terminie wskazanym w § 2 lit. b umowy. 5. Wykonawca może także zaproponować Zamawiającemu poprawienie jakości lub innych parametrów charakterystycznych dla danego elementu robót budowlanych lub zmianę technologii, aktualizację rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów, zmianę wyposażenia, zmianę wymiarów. Zamawiający każdorazowo indywidualnie rozpatrzy okoliczności przemawiające za przyjęciem propozycji Wykonawcy. Zmiany powyższe nie mogą prowadzić do zwiększenia wynagrodzenia oraz zmiany terminu realizacji umowy. 6. Dopuszcza się możliwość zmiany osób uczestniczących w realizacji umowy ze strony Wykonawcy i Zamawiającego wymienionych w § 11 umowy z zastrzeżeniem, iż osoba wstępująca w miejsce osoby wymienionej w § 11 ust. 2 umowy, posiadać będzie uprawnienia nie niższe, niż określone w pkt. V.2.b.5) Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 7. Na wniosek Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość: a) zmiany wskazanych w ofercie podwykonawców, b)rezygnacji z podwykonawców, c) zmiany wskazanego w ofercie zakresu podwykonawstwa, d) wykonania zamówienia przy pomocy podwykonawców, pomimo niewskazania w ofercie żadnej części zamówienia przeznaczonej do wykonania w ramach podwykonawstwa, 8. W przypadku zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy, o którym mowa w § 7 ust. 1 pkt 1 i pkt 2, na którego potencjał Wykonawca powoływał się w zakresie spełnienia warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, Wykonawca zobowiązany jest wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z wnioskiem, o którym mowa w ust. 7 powyżej

Termin związania ofertą

30 dni

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej

www.bytomskie.mieszkania.magistrat.pl

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

???

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

???

Minimalna wysokość postąpienia

500.00 PLN

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej

2015-05-18 16:00:00

Miejsce składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

Bytomskie Mieszkania, 41-909 Bytom, ul. Armii Krajowej 54b, pokój nr 22, 23 - Dział Organizacyjny.

Termin otwarcia licytacji elektronicznej

2015-05-26 10:00:00.

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej

Upływa 2015-05-26 10:30:00.

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

umieścić to również w ogłoszeniu???

Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

przekleić z załącznika???

Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej

Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia

Nie

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła