Licytacja L-111-2014

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-111-2014 - testytesty

I. Dane zamawiającego

Nazwa: ztest, ztest
Adres pocztowy: Pokątna 1234 m. 12345
Miejscowość: Nic, Kod pocztowy: 53-268
Tel.: 123123123, Faks: 123123123
Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa centralna

Numer ogłoszenia w BZP:

123456789

Termin otwarcia licytacji:

2014-05-08 10:11:00.

II. Przedmiot zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
testytesty
Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny:
Nie
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia
testytesty
Wspólny słownik zamówień

Słownik główny
Główny przedmiot 11.11.11.11-1
Dodatkowe przedmioty -

Czas trwania zamówienia lub termin wykonania:
testytesty

III. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Informacja na temat wadium
testytesty

Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia
Nie

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
testytesty

Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
testytesty

Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
testytesty

Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
testytesty

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
testytesty

Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy

Inne niewymienione dokumenty

testytesty

Ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne

Nie

IV. Procedura

Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena

Zmiana umowy

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy
Nie

Termin związania ofertą

testytesty

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej

testytesty

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

testytesty

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

testytesty

Minimalna wysokość postąpienia

12345.00 PLN

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej

2014-05-08 10:15:00

Miejsce składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

testytesty

Termin otwarcia licytacji elektronicznej

2014-05-08 10:11:00.

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej

Upływa 2014-05-10 10:09:00.

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

testytesty

Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

testytesty

Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej

testytesty

Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia

Tak

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła