Licytacja L-113-2009

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-113-2009 - papier

Dane zamawiającego

herculeea, test
xxxxxx 0
00-000, żadne

Numer ogłoszenia w BZP:

12345

Termin otwarcia licytacji:

2009-03-04 14:00:00.

I. Określenie przedmiotu oraz wielkości i zakresu zamówienia

cccccccc

II. Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

aaaaaaaaaaa

III. Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

aaaaaaaaaaa

IV. Minimalna wysokość postąpienia

10.00 PLN

V. Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej:

2009-02-23 13:33:00

VI. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

aaaaaaa

VII. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu

aaaaaaaaa

VIII. Termin związania ofertą

aaaaaaa.

IX. Termin wykonania zamówienia

aaaaaaaaa.

X. Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

aaaaaaaa

XI. Adres strony internetowej, na której został zamieszczony opis przedmiotu zamówienia

aaaaaaaa

XII. Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaja od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zaówienia publicznego na takich warunkach.

aaaaaaaaaa

XIII. Informacje dodatkowe, w tym dotyczące postępowania.

Informacje o wadium:

aaaaaaaaa

Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej:

Upływa 2009-02-23 13:33:00

Termin zakończenia licytacji:

Upływa 2009-03-06 14:10:00.

Termin przekazania zaproszeń:

2009-02-24 13:34:00

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła