Licytacja L-116-2009

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-116-2009 - materiały biurowe

Dane zamawiającego

Viola, NBP
Świętokrzyska 11/21
05-110, Warszawa

Numer ogłoszenia w BZP:

1234/09

Termin otwarcia licytacji:

2009-03-04 12:50:00.

I. Określenie przedmiotu oraz wielkości i zakresu zamówienia

opcja minim. 360.000 netto na 2 lata

II. Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

Wymagania te to: Komputer PC z systemem operacyjnym Windows/Linux oraz przeglądarka internetowa Internet Explorer 6.0 lub wyższa lub Firefox 2.0 lub wyższa.

III. Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

I etap - składanie wniosków II etap -licytacja

IV. Minimalna wysokość postąpienia

1000.00 PLN

V. Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej:

2009-03-03 12:55:00

VI. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

1. O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy spełniający poniższe warunki: 1.1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień 1.2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia, 1.3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 1.4 Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

VII. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu

1. Wykonawca wraz z ofertą złoży pisemne oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. Oświadczenie to zostanie złożone w oryginale, podpisane przez osobę/y/ upoważnione do reprezentowania wykonawcy. Wzór oświadczenia podany jest w załączniku nr 2 do SIWZ. 2. Dla potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu zamawiający żąda złożenia przez wykonawcę, w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osobę/y/ aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

VIII. Termin związania ofertą

30.

IX. Termin wykonania zamówienia

24 miesiące licząc od podpisania umowy.

X. Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

brak

XI. Adres strony internetowej, na której został zamieszczony opis przedmiotu zamówienia

www.nbp.pl

XII. Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaja od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zaówienia publicznego na takich warunkach.

Istotne postanowienia umowy Realizacja dostaw, odbiór towaru 1. Wykonawca będzie dostarczał towar sukcesywnie, nie częściej jednak niż dwa razy w miesiącu, w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godzinach 900 – 1400, loco magazyn Zamawiającego, mieszczący się w Warszawie przy ul. Świętokrzyskiej 11/21, w zamkniętych opakowaniach zbiorczych lub jednostkowych , tj. odpowiednio do rodzaju asortymentu. 2. Dostawy objęte przedmiotem umowy, określone w §1, zrealizowane będą przez Wykonawcę w terminie 7 dni roboczych, licząc od daty wysłania przez Zamawiającego na nr. faksu…….. pisemnego „zlecenia dostawy”, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do umowy, zawierającego rodzaj i ilość zamawianego towaru . 3. Zamawiający zobowiązuje się zamówić w pierwszej partii dostawę nie mniej niż 10% ilości towaru, wymienionego w załączniku nr 2 do umowy. 4. Wartość dostaw dokonywanych na podstawie „zleceń dostawy” będzie ustalana na podstawie iloczynu ilości towaru i jego ceny jednostkowej, podanych w Formularzu cenowym Wykonawcy stanowiącym załącznik nr 4 do umowy. 5. O dokładnej dacie i godzinie dostawy Wykonawca powiadomi przedstawiciela Zamawiającego, wymienionego w ust. 10, z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem. 6. Dostawa towaru będzie realizowana każdorazowo na koszt i ryzyko Wykonawcy, który ponosi całkowitą odpowiedzialność za towar do chwili jego odbioru przez Zamawiającego. 7. Odbiory dostarczanego przez Wykonawcę towaru dokonywane będą przez przedstawicieli Zamawiającego, o których mowa ust. 10, pod warunkiem, że dostarczany towar będzie odpowiedniej jakości oraz będzie zgodny z asortymentem i ilościami określonymi w zleceniach dostawy, a także z formularzem cenowym, stanowiącym załącznik nr 4 do umowy. Przyjęcie przez Zamawiającego dostarczonego towaru potwierdzane będzie podpisem na oryginale i kopii magazynowego dowodu Wz wystawionego przez Wykonawcę. Kopię dowodu Wz otrzyma Zamawiający. Powyższe potwierdzenie jest podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT za odebrany przez zamawiającego towar. 8. Wszelkie stwierdzone w trakcie dostaw braki ilościowe i/lub jakościowe towaru wymagają sporządzenia przez Zamawiającego pisemnego zgłoszenia reklamacyjnego, które zostanie przekazane Wykonawcy e’mail-em : ………………….. lub faksem …………………….. Wzór „zgłoszenia reklamacyjnego” stanowi załącznik nr 5 do niniejszej umowy 9. Wykonawca zobowiązuję się do wymiany wadliwego towaru na inny wolny od wad lub dostawie brakującego asortymentu w terminie 5 dni roboczych licząc od daty otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego.

XIII. Informacje dodatkowe, w tym dotyczące postępowania.

Informacje o wadium:

nie wymagano

Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej:

Upływa 2009-03-03 12:55:00

Terminy kolejnych etapów:

Etap 1:

Termin rozpoczęcia: równy z terminem otwarcia licytacji

Termin zakończenia: 2009-03-04 13:10:00

Etap 2:

Termin rozpoczęcia: 2009-03-04 13:11:00

Termin zakończenia: 2009-03-04 13:25:00

Etap 3:

Termin rozpoczęcia: 2009-03-04 13:26:00

Termin zakończenia: równy z terminem zamknięcia licytacji

Wykonawcy, którzy nie złożą postąpień, nie zostaną zakwalifikowani do następnego etapu.

Termin zakończenia licytacji:

Upływa 2009-03-04 13:42:00.

Termin przekazania zaproszeń:

2009-03-05 13:02:00

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła