Licytacja L-116-2011

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-116-2011 - Dostawa kopert

I. Dane zamawiającego

Nazwa: ZUS Oddział w Toruniu, ZUS
Adres pocztowy: Mickiewicza 33-39
Miejscowość: Toruń, Kod pocztowy: 87-100
Tel.: (56) 61 09 325, Faks: (56) 61 09 473
Rodzaj zamawiającego: Podmiot prawa publicznego

Numer ogłoszenia w BZP:

---------

Termin otwarcia licytacji:

2011-10-06 10:00:00.

II. Przedmiot zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa kopert
Rodzaj zamówienia:
Dostawy
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa następujących rodzajów kopert (L.p.; Rodzaj koperty; Format/Wymiary (mm); Minimalna gramatura papieru (g/m²); Ilość kopert (szt.)): 1.1; Biała, SK, z „okienkiem” prawym; B6; 125×176 mm; 75; 900.000, 1.2; Biała, SK; C6; 114x162 mm; 75; 350.000, 1.3; Biała, SK, z „okienkiem” prawym; DL; 110×220 mm; 75; 20.000, 1.4; Brązowa, SK; B5; 176x250 mm; 90; 200.000, 1.5; Brązowa, SK; C4; 229x324 mm; 100; 80.000, 1.6; Brązowa, HK; E4; 280x400 mm; 100; 20.000, 1.7; Brązowa, RBD, HK; E4; 280x400 mm; 130; 10.000. 2. „Okienko” winno być umieszczone w prawym dolnym rogu koperty w odległości 15 mm od dolnej i 15 mm od prawej, bocznej krawędzi koperty oraz posiadać następujące wymiary: a) krawędź „okienka” równoległa do dolnej krawędzi koperty – 90 mm, b) krawędź „okienka” równoległa do bocznych krawędzi koperty – 45 mm. 3. Zamawiający wymaga aby wszystkie wymiary kopert oraz wymiary i położenie „okienek” i nie odbiegały od określonych powyżej o: a) dla kopert białych +/-2 mm, b) dla kopert brązowych +/- 4 mm. 4. Koperty białe winny posiadać poddruk. 5. Zamawiający będzie oceniał czy przedmiot zamówienia odpowiada wymaganiom SIWZ w zakresie wymiarów i gramatury kopert oraz w przypadku kopert białych posiadania poddruku, na podstawie załączonych próbek kopert załączonych przez Wykonawców do ofert.
Wspólny słownik zamówień

Słownik główny
Główny przedmiot 30.19.92.30-1
Dodatkowe przedmioty -

Termin wykonania zamówienia:
Zamówienie winno być zrealizowane w okresie dwunastu miesięcy, licząc od dnia zawarcia umowy.

III. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Informacja na temat wadium:
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
NIe dotyczy.

Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonawcy ubiegający się o zamówienie winni posiadać wiedzę i doświadczenie zapewniające wykonanie zamówienia. W celu potwierdzenia spełniania warunku określonego w niniejszym punkcie Wykonawcy winni dołączyć do oferty oświadczenie o jego spełnianiu.

Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonawcy ubiegający się o zamówienie winni dysponować potencjałem technicznym zapewniającym wykonanie zamówienia. W celu potwierdzenia spełniania warunku określonego w niniejszym punkcie Wykonawcy winni dołączyć do oferty oświadczenie o jego spełnianiu.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonawcy ubiegający się o zamówienie winni dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. W celu potwierdzenia spełniania warunku określonego w niniejszym punkcie Wykonawcy winni dołączyć do oferty oświadczenie o jego spełnianiu.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonawcy ubiegający się o zamówienie winni znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. W celu potwierdzenia spełniania warunku określonego w niniejszym punkcie Wykonawcy winni dołączyć do oferty oświadczenie o jego spełnianiu.

Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy

W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

Informacja o dokumentach potwierdzających, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom
W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć

próbki, opisy lub fotografie

Inne dokumenty

Pełnomocnictwo - należy dołączyć do oferty, w przypadku, gdy ofertę podpisze(ą) osoba(y) inna niż wymieniona w odpisie z właściwego rejestru lub innym dokumencie wskazującym sposób reprezentacji Wykonawcy(ów). Pełnomocnictwo winno: a) być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez udzielającego pełnomocnictwa albo przez notariusza; b) wskazywać pełnomocnika i zakres umocowania pełnomocnika. Jeżeli dalsze pełnomocnictwo (substytucja) do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego będzie udzielone przez pełnomocnika Wykonawcy, należy załączyć (forma jak wyżej) również dalsze pełnomocnictwo. W przypadku, gdy oferta, składana przez wspólników spółki cywilnej, podpisana zostanie przez wszystkich wspólników spółki, pełnomocnictwo nie jest wymagane.

Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne

nie

IV. Procedura

Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena

Zmiana umowy

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy
tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zmiany umowy są możliwe w przypadku zmian przepisów prawa mających wpływ na realizację niniejszej umowy i tylko w zakresie uzasadnionym tymi zmianami. Zmiana umowy wymaga formy aneksu.

Termin związania ofertą

Wykonawca, który złoży ofertę najkorzystniejszą będzie nią związany przez okres 30 dni.

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej

www.zus.pl

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

1. Licytacja elektroniczna zostanie przeprowadzona na platformie licytacji elektronicznych Urzędu Zamówień Publicznych, zwanej dalej Platformą (korzystanie z platformy jest bezpłatne) – www.licytacje.uzp.gov.pl. 2. Z platformy, w pełnym zakresie mogą korzystać wyłącznie Wykonawcy zarejestrowani na platformie. Wykonawcy (jeżeli nie są zarejestrowanymi użytkownikami Platformy) winni dokonać uprzedniej rejestracji na platformie. 3. Wykonawcy winni wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału licytacji elektronicznej przesłać Zamawiającemu Login przyjęty podczas rejestracji – dodawanie Wykonawcy do biorących udział w licytacji odbywa się poprzez dodanie jego Loginu do listy licytujących. Zamawiający zaleca, aby Wykonawcy, przed dokonaniem rejestracji na platformie zapoznali się z instrukcją postępowania („Samouczek”) znajdującą się na platformie licytacji elektronicznych Urzędu Zamówień Publicznych. 4. Na podstawie dokumentów przesłanych wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału licytacji elektronicznej przez Wykonawców, Zamawiający potwierdzi spełnianie przez nich warunków udziału w postępowaniu. 5. Wykonawcy spełniający warunki udziału w postępowaniu zostaną przypisani do licytacji przez Zamawiającego oraz zostanie im przekazane zaproszenie do udziału w licytacji elektronicznej. 6. Udział w licytacji elektronicznej wymaga dysponowania komputerem z dostępem do Internetu, z zainstalowaną przeglądarką internetową Internet Explorer 6.0 lub nowszą lub Firefox 2.0 lub nowszą. 7. Pomoc techniczną w zakresie funkcjonowania systemu można uzyskać pod numerem telefonu (22) 632 28 84.

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

1. Wykonawcy, którzy otrzymali zaproszenie do udziału w licytacji elektronicznej, po zalogowaniu się na platformie, uzyskają możliwość składania ofert (postąpień). W celu złożenia postąpienia, Wykonawca winien nacisnąć, znajdujący się w górnej części ekranu przedstawiającego ogłoszenie o zamówieniu przycisk „lista postąpień” (przycisk aktywny od momentu otwarcia licytacji), a następnie znajdujący się na samym dole listy przycisk „złóż postąpienie”. W polu, które pojawi się na ekranie należy wpisać wysokość ceny oferty, jaką proponuje wykonawca, a następnie nacisnąć przycisk „złóż”. 2. Za minimalne postąpienie Zamawiający przyjął wartość 200,00 PLN. 3. Wykonawca będzie mógł złożyć postąpienia, wyłącznie w wysokości wyższej lub równej wysokości minimalnego postąpienia. Aktualna cena oferty będzie liczona w odniesieniu do najkorzystniejszej oferty złożonej w licytacji. Każda kolejna złożona oferta winna być tańsza od ostatnio złożonej oferty co najmniej o kwotę minimalnego postąpienia. 4. W toku licytacji wykonawcy będą składali kolejne korzystniejsze postąpienia. Możliwość złożenia postąpienia istnieje od otwarcia licytacji do jej zamknięcia. 5. Oferty składane przez Wykonawców podlegają automatycznej klasyfikacji na podstawie ceny. W trakcie licytacji elektronicznej informacje o pozycji złożonych ofert, liczbie Wykonawców biorących udział w licytacji oraz cenach złożonych ofert będą udostępniane na bieżąco wszystkim Wykonawcom, z tym że do momentu zamknięcia licytacji informacje umożliwiające identyfikację wykonawców nie zostaną udostępnione. 6. Oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać gdy inny Wykonawca złoży ofertę korzystniejszą. 7. W toku licytacji Wykonawcy będą proponowali cenę oferty brutto wyrażoną w złotych oraz ewentualnie w groszach; grosze należy oddzielić od złotych kropką. 8. Cena oferty Wykonawcy winna zostać tak skalkulowana aby odzwierciedlała jego całkowite wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego. 9. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę brutto.

Minimalna wysokość postąpienia

200.00 PLN

Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

2011-10-18 13:58:00

Miejsce składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

Zamawiający informuje, że wnioski można składać pisemnie na adres Zamawiającego (ul. Mickiewicza 33-39, 87-100 Toruń) lub faksem, na nr (56) 61 09 473.

Termin otwarcia licytacji elektronicznej

2011-10-06 10:00:00.

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej

Upływa 2011-10-06 10:10:00

Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

ljl

Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej

1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed zawarciem umowy, złożył formularz zawierający ceny jednostkowe kopert, zgodny ze wzorem stanowiącym załącznik do ogłoszenia. Formularz będzie stanowił załącznik do umowy. 2. Postępowanie zostanie przeprowadzone w trybie licytacji elektronicznej.

Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia

nie

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła