Licytacja L-117-2009

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-117-2009 - ręczniki

Dane zamawiającego

Viola, NBP
Świętokrzyska 11/21
05-110, Warszawa

Numer ogłoszenia w BZP:

123/09

Termin otwarcia licytacji:

2009-03-24 09:00:00.

I. Określenie przedmiotu oraz wielkości i zakresu zamówienia

dostawa ręczników papierowych . Wartość opcja minimalnej -300.000zł

II. Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych.W tym polu zamawiający jest obowiązany do podania informacji w zakresie wymagać technicznych urządzeń informatyczych, umożliwiających sprawne korzystanie z niniejszego systemu. Wymagania te to: Komputer PC z systemem operacyjnym Windows/Linux oraz przeglądarka internetowa Internet Explorer 6.0 lub wyższa lub Firefox 2.0 lub wyższa. Zamawiający powinien również pamiętać o konieczności zamieszczenia w tym polu informacji o tym, iż wykonawcy chcący wziąć udział w przedmiotowej licytacji są obowiązani do dokonania uprzedniej rejestracji na niniejszej platformie (jeżeli nie są jeszcze zarejestrowanymi użytkownikami) oraz do przesłania swojego „LOGINu” zamawiającemu wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej. wykonawcy chcący wziąć udział w przedmiotowej licytacji są obowiązani do dokonania uprzedniej rejestracji na niniejszej platformie (jeżeli nie są jeszcze zarejestrowanymi użytkownikami) oraz do przesłania swojego „LOGINu” zamawiającemu wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej.

III. Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

licytacja dwuetapowa. CENA WYWOŁAWCZA - 360.000,-zł. Wykonawca przypisany do licytacji może złożyć swoje postąpienie przy pomocy przycisku "złóż postąpienie". W polu służącym do składania postąpień należy wpisać wartość rzeczywistą oferty (brutto). Ofertę podaje się w złotych , po kropce grosze np. 80000.80 ...

IV. Minimalna wysokość postąpienia

1000.00 PLN

V. Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej:

2009-03-13 14:25:00

VI. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

. O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy spełniający poniższe warunki: 1.1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień 1.2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia, 1.3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 1.4 Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

VII. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu

1. Wykonawca wraz z ofertą złoży pisemne oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. Oświadczenie to zostanie złożone w oryginale, podpisane przez osobę/y/ upoważnione do reprezentowania wykonawcy. Wzór oświadczenia podany jest w załączniku nr 2 do SIWZ. 2. Dla potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu zamawiający żąda złożenia przez wykonawcę, w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osobę/y/ aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

VIII. Termin związania ofertą

30 dni.

IX. Termin wykonania zamówienia

24 miesiące.

X. Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

nie wymagane

XI. Adres strony internetowej, na której został zamieszczony opis przedmiotu zamówienia

www.nbp.pl

XII. Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaja od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zaówienia publicznego na takich warunkach.

• Wykonawca będzie dostarczał towar sukcesywnie, nie częściej jednak niż dwa razy w miesiącu, w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godzinach 900 – 1400, loco magazyn zamawiającego, mieszczący się w Warszawie przy ul. Świętokrzyskiej 11/21. • Dostawy objęte przedmiotem zamówienia zrealizowane będą przez wykonawcę w terminie 7 dni roboczych, licząc od daty wysłania przez zamawiającego pisemnego zlecenia w formie faksu, zawierającego rodzaj i ilość zamawianego towaru. • Odbiór jakościowy pierwszych partii każdego rodzaju asortymentu stwierdzający, że dostarczony przez wykonawcę towar jest zgodny z opisem przedmiotu zamówienia oraz próbkami, o których mowa w rozdz. IX oraz zleceniem, dokonywany będzie przez zamawiającego komisyjnie i potwierdzany podpisami na oryginale i kopii magazynowego dowodu Wz wystawionego przez wykonawcę. • Wymagany okres gwarancji jakości na dostarczony towar wynosi 12 miesięcy - licząc od dnia dostarczenia do zamawiającego. Jakość dostarczanego towaru powinna odpowiadać pierwszej klasie jakości dla danego rodzaju asortymentu.

XIII. Informacje dodatkowe, w tym dotyczące postępowania.

Informacje o wadium:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej:

Upływa 2009-03-13 14:25:00

Terminy kolejnych etapów:

Etap 1:

Termin rozpoczęcia: równy z terminem otwarcia licytacji

Termin zakończenia: 2009-03-24 09:20:00

Etap 2:

Termin rozpoczęcia: 2009-03-24 09:22:00

Termin zakończenia: równy z terminem zamknięcia licytacji

Wykonawcy, którzy nie złożą postąpień, nie zostaną zakwalifikowani do następnego etapu.

Termin zakończenia licytacji:

Upływa 2009-03-24 09:41:00.

Termin przekazania zaproszeń:

2009-03-18 15:13:00

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła