Licytacja L-117-2010

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-117-2010 - kop

I. Dane zamawiającego

Nazwa: Cios Dariusz, Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Biłgoraju
Adres pocztowy: Kościuszki 103
Miejscowość: Biłgoraj, Kod pocztowy: 23-400
Tel.: , Faks:
Rodzaj zamawiającego:

Numer ogłoszenia w BZP:

1535

Termin otwarcia licytacji:

2010-06-11 08:50:00.

II. Przedmiot zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
kop
Rodzaj zamówienia:
Dostawy
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia
c
Wspólny słownik zamówień

Słownik główny
Główny przedmiot 11.11.11.11-1
Dodatkowe przedmioty -

Termin wykonania zamówienia:
lksl

III. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Informacja na temat wadium:
cvc

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
dfvfd

Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
d

Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
v

Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
v

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
v

Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy

Inne dokumenty

gfg

Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne

nie

IV. Procedura

Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena

Zmiana umowy

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy
nie

Termin związania ofertą

bn

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej

www.de.pl

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

n

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

d

Minimalna wysokość postąpienia

100.00 PLN

Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

2010-06-11 08:44:00

Miejsce składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

g

Termin otwarcia licytacji elektronicznej

2010-06-11 08:50:00.

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej

Upływa 2010-06-11 08:59:00.

Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

nn

Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

nfgn

Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej

gnf

Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia

nie

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła