Licytacja L-12-2010

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-12-2010 - Dostawa papieru kserograficznego

Dane zamawiającego

Biuro Zamówien Publicznych, Gmina Miasto Lublin
Pl. Litewski 1
20-080, Lublin

Numer ogłoszenia w BZP:

1

Termin otwarcia licytacji:

2010-01-19 12:30:00.

I. Określenie przedmiotu oraz wielkości i zakresu zamówienia

Dostawa papieru kserograficznego kolor biały, gram. min. 80g/m2, grubość min. 100nm, białość min. 140CIE, format A4 (op. 5 ryz) – ilość 400 opakowań.

II. Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

1. Wymagania formalne: 1.1. W licytacji mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy dokonają rejestracji w systemie pod adresem http://demo.licytacje.uzp.gov.pl 1.2 Wykonawca, aby umożliwić Zamawiającemu dopuszczenie go do udziału w licytacji, winien zarejestrować się w systemie i przekazać Zamawiającemu, na adres e-mail: pczarnecki@lublin.eu, informację o swoim loginie. 2. Wymagania techniczne Komputer klasy PC (lub równoważnej) spełniający wymogi techniczne określone przez producentów przeglądarek internetowych Ms Internet Explorer w wersji 6.0 lub wyższej albo Mozilla Firefox w wersji 2.0 lub wyższej, z zainstalowaną jedną z w/w przeglądarek lub przeglądarką równoważną, podłączony do sieci Internet.

III. Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

1. Licytacja na dostawę papieru kserograficznego będzie licytacją jednoetapową. 2. W toku licytacji elektronicznej wykonawcy składają kolejne korzystniejsze postąpienia. Możliwość złożenia postąpienia istnieje od otwarcia licytacji do jej zamknięcia. 3. Oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać gdy inny Wykonawca złożył ofertę korzystniejszą. 4. W toku licytacji Wykonawcy proponują rzeczywistą cenę oferty brutto wyrażoną w złotych oraz ewentualnie groszach; grosze należy oddzielić od złotych kropką. 5. Oferta złożona przez Wykonawcę winna być niższa od oferty najkorzystniejszej co najmniej o kwotę minimalnego postąpienia. 6. Zamawiający przyjął za minimalne postąpienie wartość 50 zł. 7. W toku licytacji Zamawiający za pośrednictwem platformy licytacyjnej na bieżąco będzie przekazywał wszystkim Wykonawcom informacje o pozycji złożonych przez nich ofert, liczbie Wykonawców biorących udział licytacji elektronicznej, a także o cenach złożonych ofert, z tym że do momentu zamknięcia licytacji nie ujawni informacji umożliwiających identyfikację Wykonawców. 8. Zamawiający przyjął za cenę wywoławczą brutto, cenę za dostawę 400 opakowań papieru, czyli za całość całość zadania - 18 788,00 PLN. 9. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę brutto.

IV. Minimalna wysokość postąpienia

50.00 PLN

V. Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej:

2010-01-19 12:00:00

VI. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

Nie dotyczy

VII. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu

Nie dotyczy

VIII. Termin związania ofertą

30 dni od zamknięcia licytacji.

IX. Termin wykonania zamówienia

26.01.2010r.

X. Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy

XI. Adres strony internetowej, na której został zamieszczony opis przedmiotu zamówienia

XII. Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaja od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zaówienia publicznego na takich warunkach.

§ 1 Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia Zamawiającemu papieru kserograficznego kolor biały, gram. min. 80g/m2, grubość min. 100nm, białość min. 140CIE, format A4 (op. 5 ryz) – ilość 400 opakowań, zwanym w dalszej części niniejszej umowy papierem. § 2 1.Dostawa papieru nastąpi nie później niż dnia 26 stycznia 2010 r. 2.Wykonawca dostarczy papier do siedziby Zamawiającego na własny koszt i ryzyko. 3.Odbiór papieru, potwierdzony protokołem odbioru dostawy, nastąpi w siedzibie Zamawiającego po wcześniejszym sprawdzeniu jego jakości i ilości. 4.Do dostarczonego papieru muszą być dołączone odpowiednie dokumenty i instrukcje określające podstawowe cechy towarów (atesty, metki fabryczne i etykiety). § 3 1.Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za dostarczony papier w kwocie …................ zł brutto (słownie brutto:.......), w tym netto ….................... zł (słownie netto:...........) i należny podatek VAT – stawka 22% …..................... zł (słownie:.............), obliczonej na podstawie cen zawartych w ofercie Wykonawcy. 2.Zapłata dostarczony papier nastąpi przelewem w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT oraz po dokonaniu odbioru dostawy, o którym mowa w § 2 ust. 3, niniejszej umowy. 3.Z tytułu opóźnień w zapłacie faktury Wykonawca może żądać odsetek ustawowych. Dane do wystawienia faktury: Gmina Lublin, Pl. Łokietka 1, 20-950 Lublin, NIP: 9462575811 (fakturę należy dostarczyć/przesłać do: Urząd Miasta Lublin, Wydział Organizacji Urzędu, ul. Dolna 3 Maja 5, 20-079 Lublin). § 4 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 1)w przypadku zwłoki w dostarczeniu papieru w terminie do dnia 26.01.2010 r. - w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki; 2)za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 5% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy. 2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 5% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy. 3.Stronom przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych na zasadach ogólnych. § 5 W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy obowiązującego prawa. § 6 Spory, jakie mogą wyniknąć z realizacji niniejszej umowy, strony poddają rozstrzygnięciu właściwemu rzeczowo sądowi powszechnemu w Lublinie. § 7 Umowę niniejszą sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy i trzy dla Zamawiającego.

XIII. Informacje dodatkowe, w tym dotyczące postępowania.

CENA : Wykonawca w ofercie podaje cenę brutto za całość zamówienia. OPIS SPOSOBU POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI WRAZ ZE WSKAZANIEM PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO OSÓB UPRAWNIONYCH DO KONTAKTÓW 1. Wszelkiego rodzaju oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje itp. Zamawiający i Wykonawcy przekazują pocztą elektroniczną do momentu otwarcia licytacji. 1.1. Od momentu otwarcia do momentu zamknięcia licytacji Zamawiający i Wykonawcy wszelkiego rodzaju wnioski, oświadczenia i inne informacje przekazują drogą elektroniczną za pośrednictwem wersji demonstracyjnej platformy licytacyjnej; wiadomości przekazane wykonawcom będą widoczne w zakładce moje wiadomości. 2. Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami są: W sprawach merytorycznych: Antoni Fałkowski, nr telefonu: (081) 466-12-40. W sprawach formalnych: Paweł Czarnecki, nr telefonu: (081) 466-30-18

Informacje o wadium:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej:

Upływa 2010-01-19 12:00:00

Termin zakończenia licytacji:

Upływa 2010-01-19 12:50:00.

Termin przekazania zaproszeń:

2010-01-15 09:16:00

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła