Licytacja L-121-2014

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-121-2014 - test

I. Dane zamawiającego

Nazwa: a, a
Adres pocztowy: a a m. a
Miejscowość: a, Kod pocztowy: 05-120
Tel.: a, Faks: a
Rodzaj zamawiającego: Podmiot prawa publicznego

Numer ogłoszenia w BZP:

L-121-2014

Termin otwarcia licytacji:

2014-06-06 10:12:00.

II. Przedmiot zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
test
Rodzaj zamówienia:
Dostawy
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny:
Nie
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia
1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa papieru do drukarek i kserokopiarek w następujących ilościach i formatach: 1)000000000000 ryz – format A4. 2)0000000000 ryz 1 – format A3. 2.Przedmiot zamówienia winien spełniać następujące wymagania techniczne: 1)gramatura: 80± 2 [g/m²], 2)białość: 161± 2 w/g skali białości CIE, 3)grubość: 108 ± 3 [µm], 4)gładkość: 180 + 50 [cm³/min], 5)wilgotność: 3,8-5,0 %, 6)nieprzezroczystość: min. 91%. 3.Na potwierdzenie, że oferowana dostawa odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego w ust. 2, Wykonawca musi złożyć wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w licytacji, dokument potwierdzający parametry techniczne oferowanego papieru do drukarek i kserokopiarek. Dokument ten musi być wystawiony przez producenta oferowanego papieru. 4.Dostawa papieru do drukarek i kserokopiarek będzie realizowana do jednostek organizacyjnych Zamawiającego oraz Centrali w Warszawie oraz Poznaniu wymienionych w Załączniku nr 3 do Ogłoszenia. 5.Warunki realizacji zamówienia zostały zawarte w Załączniku nr 5 do Ogłoszenia o licytacji, zamieszczonym na stronie www.............
Wspólny słownik zamówień

Słownik główny
Główny przedmiot 30.19.76.44-2
Dodatkowe przedmioty -

Czas trwania zamówienia lub termin wykonania:
Całość zamówienia powinna być wykonana w okresie 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy, zgodnie z harmonogramem zawartym w Załączniku nr 4 do Ogłoszenia. Wykonawca dostarczać będzie przedmiot zamówienia raz w każdym z 4-trzymiesięcznych okresów.

III. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Informacja na temat wadium
aaa

Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia
Tak

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
aaaa

Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
aaaa

Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy

W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie

W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

Informacja o dokumentach potwierdzających, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom
W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom, należy przedłożyć:

inne dokumenty
aaaaaaaaa

Ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne

Nie

IV. Procedura

Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena

Zmiana umowy

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy
Tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
aaaaaa

Termin związania ofertą

30

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej

www.wp.pl

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

aaaaaa

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

aaaaaa

Minimalna wysokość postąpienia

100.00 PLN

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej

2014-06-05 11:12:00

Miejsce składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

warszawa i e-mail

Termin otwarcia licytacji elektronicznej

2014-06-06 10:12:00.

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej

Upływa 2014-06-06 11:29:00.

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

nie ma

Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

aaaaa

Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej

Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia

Nie

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła