Licytacja L-122-2012

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-122-2012 - tyr

I. Dane zamawiającego

Nazwa: Monika, UZP
Adres pocztowy: p p m. p
Miejscowość: p, Kod pocztowy: 02-676
Tel.: 22 458 77 09, Faks: 22
Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa centralna

Numer ogłoszenia w BZP:

d

Termin otwarcia licytacji:

2012-06-29 13:29:00.

II. Przedmiot zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
tyr
Rodzaj zamówienia:
Usługi
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia
rr
Wspólny słownik zamówień

Słownik główny
Główny przedmiot 11.11.11.11-1
Dodatkowe przedmioty -

Termin wykonania zamówienia:
ds

III. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Informacja na temat wadium:
ser

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: tak

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
eee

Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
ee

Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
ee

Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
ee

Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy

W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne

nie

IV. Procedura

Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena

Zmiana umowy

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy
nie

Termin związania ofertą

e

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej

e

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

e

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

e

Minimalna wysokość postąpienia

10.00 PLN

Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

2012-06-20 13:29:00

Miejsce składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

ZAS

Termin otwarcia licytacji elektronicznej

2012-06-29 13:29:00.

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej

Upływa 2012-06-29 13:41:00

Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

c

Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

c

Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej

Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia

nie

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła