Licytacja L-123-2009

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-123-2009 - dostawa

Dane zamawiającego

Naczelnik, WSB-test
Testowa 22
00-950, Warszawa

Numer ogłoszenia w BZP:

68686868

Termin otwarcia licytacji:

2009-03-06 18:48:00.

I. Określenie przedmiotu oraz wielkości i zakresu zamówienia

wexzfwefxr

II. Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

e3cregcrethvcxfzf

III. Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

ewsqefwzwexfvg crt

IV. Minimalna wysokość postąpienia

100.00 PLN

V. Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej:

2009-03-05 18:44:00

VI. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

htu5hcxnz23nxmjenfrkj342

VII. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu

xjctg5nxjmzkk3xr23

VIII. Termin związania ofertą

djkewwijx.

IX. Termin wykonania zamówienia

zx2sr34txd5.

X. Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

s43td45dhy64nj2zsa

XI. Adres strony internetowej, na której został zamieszczony opis przedmiotu zamówienia

wwww

XII. Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaja od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zaówienia publicznego na takich warunkach.

kjqxwnbxfjcxnznnqKA

XIII. Informacje dodatkowe, w tym dotyczące postępowania.

rd4td54f5y

Informacje o wadium:

wfx34jtcio3

Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej:

Upływa 2009-03-05 18:44:00

Termin zakończenia licytacji:

Upływa 3 minut po złożeniu ostatniego postąpienia.

Termin przekazania zaproszeń:

2009-03-06 18:46:00

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła