Licytacja L-124-2009

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-124-2009 - Papier kserograficzny formatu a4

Dane zamawiającego

przem, pjj
123 1
00-000, gf

Termin otwarcia licytacji:

2009-04-02 02:03:00.

I. Określenie przedmiotu oraz wielkości i zakresu zamówienia

ąąęęńńżżżżżłłććóóĆĆĆ

II. Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

asda

III. Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

asda

IV. Minimalna wysokość postąpienia

1.20 PLN

V. Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej:

2009-03-09 13:01:00

VI. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

asd

VII. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu

asdsa

VIII. Termin związania ofertą

asdsa.

IX. Termin wykonania zamówienia

asdasd.

X. Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

asdxas

XI. Adres strony internetowej, na której został zamieszczony opis przedmiotu zamówienia

XII. Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaja od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zaówienia publicznego na takich warunkach.

asdas

XIII. Informacje dodatkowe, w tym dotyczące postępowania.

Informacje o wadium:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej:

Upływa 2009-03-09 13:01:00

Terminy kolejnych etapów:

Wykonawcy, którzy nie złożą postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu.

Termin zakończenia licytacji:

Upływa 2009-04-05 03:04:00.

Termin przekazania zaproszeń:

2009-03-20 00:00:00

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła