Licytacja L-125-2009

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-125-2009 - zxczxczx

Dane zamawiającego

przem, pjj
123 1
00-000, gf

Numer ogłoszenia w BZP:

12

Termin otwarcia licytacji:

2009-03-31 13:42:00.

I. Określenie przedmiotu oraz wielkości i zakresu zamówienia

zxczxczxcz

II. Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

zxczxczx

III. Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

zxczxczx

IV. Minimalna wysokość postąpienia

12.00 PLN

V. Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej:

2010-03-05 13:43:00

VI. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

czxczxc

VII. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu

zczx

VIII. Termin związania ofertą

zxczxcxz.

IX. Termin wykonania zamówienia

zxczxcz.

X. Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

zxczxczxc

XI. Adres strony internetowej, na której został zamieszczony opis przedmiotu zamówienia

XII. Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaja od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zaówienia publicznego na takich warunkach.

zxczxczxcz

XIII. Informacje dodatkowe, w tym dotyczące postępowania.

Informacje o wadium:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej:

Upływa 2010-03-05 13:43:00

Termin zakończenia licytacji:

Upływa 2009-03-30 13:43:00.

Termin przekazania zaproszeń:

2009-03-07 14:28:00

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła