Licytacja L-125-2010

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-125-2010 - Sukcesywna dostawa wody mineralnej

I. Dane zamawiającego

Nazwa: a, a
Adres pocztowy: a 1 m. 1
Miejscowość: a, Kod pocztowy: 11-111
Tel.: 123, Faks: 124
Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Numer ogłoszenia w BZP:

4457-454747

Termin otwarcia licytacji:

2010-06-22 12:25:00.

II. Przedmiot zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Sukcesywna dostawa wody mineralnej
Rodzaj zamówienia:
Dostawy
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa średniozmineralizowanej wody mineralnej w butelkach, do siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach, ul. Ligonia 46, zgodnie z wykazem zamieszczonym poniżej. a. Naturalna woda mineralna - typu Ustronianka - nasycona dwutlenkiem węgla, - w szklanej butelce, - średniozmineralizowana, całkowita ogólna mineralizacja: od 500,00 mg/l do 530,00 mg/l. Składniki mineralne: Aniony: - wodorowęglanowy: od 320,00 mg/l do 330,00 mg/l - chlorkowy: od 8,00 mg/l do 8,50 mg/l - siarczanowy: od 27,00 mg/l do 28,00 mg/l - fluorki: od 0,3 mg/l do 0,5 mg/l Kationy: - wapniowy: od 109,00 mg/l do 109,50 mg/l - magnezowy: od 7,00 mg/l do 7,50 mg/l - sodowy: od 5,15 mg/l do 5,50 mg/l. 1 zgrzewka = 12 butelek o pojemności 0,3 litra - 600 sztuk butelek b. Naturalna woda mineralna - typu Ustronianka - nienasycona dwutlenkiem węgla, - w szklanej butelce, - średniozmineralizowana, całkowita ogólna mineralizacja: od 500,00 mg/l do 530,00 mg/l. Składniki mineralne: Aniony: - wodorowęglanowy: od 320,00 mg/l do 330,00 mg/l - chlorkowy: od 8,00 mg/l do 8,50 mg/l - siarczanowy: od 27,00 mg/l do 28,00 mg/l - fluorki: od 0,3 mg/l do 0,5 mg/l Kationy: - wapniowy: od 109,00 mg/l do 109,50 mg/l - magnezowy: od 7,00 mg/l do 7,50 mg/l - sodowy: od 5,15 mg/l do 5,50 mg/l. 1 zgrzewka = 12 butelek o pojemności 0,3 litra - 600 sztuk butelek c. Naturalna woda mineralna – typu Nałęczowianka - nasycona dwutlenkiem węgla, - w butelce typu PET, - średniozmineralizowana, całkowita ogólna mineralizacja: od 620,00 mg/l do 630,00 mg/l Składniki mineralne: Aniony: - wodorowęglanowy: od 439,00 mg/l do 440,00 mg/l - chlorkowy: od 7,00 mg/l do 8,00 mg/l - krzemionkowy: od 22,00 mg/l do 25,00 mg/l - fluorkowy: od 0,30 mg/l do 0,50 mg/l Kationy: - wapniowy: od 108,00 mg/l do 110,00 mg/l - magnezowy: od 21,00 mg/l do 23,00 mg/l - sodowy: od 9,00 mg/l do 11,00 mg/l - potasowy: od 2,00 mg/l do 3,00 mg/l 1 zgrzewka = 12 butelek o pojemności 0,5 litra - 2400 sztuk butelek d. Naturalna woda mineralna – typu Nałęczowianka - nienasycona dwutlenkiem węgla, - w butelce typu PET, - średniozmineralizowana, całkowita ogólna mineralizacja: od 620,00 mg/l do 630,00 mg/l Składniki mineralne: Aniony: - wodorowęglanowy: od 439,00 mg/l do 440,00 mg/l - chlorkowy: od 7,00 mg/l do 8,00 mg/l - krzemionkowy: od 22,00 mg/l do 25,00 mg/l - fluorkowy: od 0,30 mg/l do 0,50 mg/l Kationy: - wapniowy: od 108,00 mg/l do 110,00 mg/l - magnezowy: od 21,00 mg/l do 23,00 mg/l - sodowy: od 9,00 mg/l do 11,00 mg/l - potasowy: od 2,00 mg/l do 3,00 mg/l. 1 zgrzewka = 12 butelek o pojemności 0,5 litra - 1920 sztuk butelek 1. Zamówienie będzie realizowane od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2010 roku. 2. Realizacja przedmiotu zamówienia będzie odbywać się sukcesywnie według potrzeb Zamawiającego, zgłaszanych faxem lub za pośrednictwem poczty e-mail przez osobę wskazaną przez Zamawiającego. Wykonawca będzie dostarczał przedmiot zamówienia po wcześniejszych uzgodnieniach z Wydziałem Informatyki i Administracji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego. 3. Wykonawca będzie dostarczał zamówiony towar do wskazanego przez Zamawiającego pomieszczenia w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego w Katowicach przy ul. Ligonia 46. 4. Dostawy będą realizowane w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 14:00, w terminie do trzech dni roboczych licząc od daty złożenia zamówienia. W sytuacjach szczególnych Zamawiający dopuszcza możliwość realizacji przedmiotu zamówienia w innym terminie uzgodnionym pomiędzy stronami. 5. Okres przydatności do spożycia zamawianego towaru nie może być krótszy niż sześć miesięcy od daty dostawy. 6. Jakość wody powinna spełniać wymagania określone w Polskich Normach oraz Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29.04.2004r. w sprawie naturalnych wód mineralnych, naturalnych wód źródlanych i wód stołowych (Dz. U. z 2004 nr 120 poz. 1256 z późń. zm.). 7. Przedstawione ilości wody mineralnej stanowią maksymalny poziom przedmiotu zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zamówienia mniejszej ilości przedmiotu zamówienia niż ilości wskazane w powyższej tabeli.
Wspólny słownik zamówień

Słownik główny
Główny przedmiot 15.98.10.00-8
Dodatkowe przedmioty -

Termin wykonania zamówienia:
od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2010 roku.

III. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Informacja na temat wadium:
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy

W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

Inne dokumenty

1. WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ - wzór stanowi załącznik nr 2 do OGŁOSZENIA. Wniosek wraz z pozostałymi dokumentami należy dostarczyć w opakowaniu lub kopercie, zaklejonej i opisanej nazwą i adresem Wykonawcy oraz hasłem: “Wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej na sukcesywną dostawę średniozmineralizowanej wody mineralnej w butelkach do siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach - ZP/ / /2010”. Wszelkie konsekwencje wynikające z nieodpowiedniego oznaczenia wniosku ponosi wykonawca. 2. Zaleca się, aby do wniosku składanego przez osoby fizyczne dołączyć zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (oryginał lub kopia poświadczona “za zgodność z oryginałem”). 3. Jeżeli uprawnienie do podpisania oferty nie wynika z właściwego rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej do oferty winno być dołączone stosowne pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo powinno być przedstawione w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie. 4. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Z chwilą ustanowienia pełnomocnika istnieje obowiązek załączenia pełnomocnictwa. Przepisy dotyczące pojedynczego Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne

nie

IV. Procedura

Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena

Zmiana umowy

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy
nie

Termin związania ofertą

30 dni od ostatecznego terminu składania ofert

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej

http://bip.silesia-region.pl/index.php?grupa=2

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

1)Wymagania formalne: a)Z platformy w pełnym zakresie mogą korzystać wyłącznie Wykonawcy zarejestrowani w systemie pod adresem http://licytacje.uzp.gov.pl b)Wykonawca, aby umożliwić zamawiającemu dopuszczenie go do udziału w licytacji, winien zarejestrować się w systemie przed wysłaniem wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji, a wraz z ww. wnioskiem winien przekazać zamawiającemu informację o swoim loginie. 2)Wymagania techniczne: a)Komputer klasy PC wyposażony w system operacyjny Windows lub Linux, z dostępem do sieci Internet, b)Oprogramowanie współpracujące z większością dostępnych na rynku przeglądarek internetowych. Zaleca się korzystanie z przeglądarek: Mozilla Firefox 2.0 i 3.0 oraz Internet Explorer w wersji 6.0 i 7.0.

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

1)Wykonawca składa ofertę w postaci elektronicznej. 2)Oferty składane przez wykonawców podlegają automatycznej klasyfikacji na podstawie ceny. 3)Przedmiotowa licytacja elektroniczna będzie licytacją 1-etapową. 4)W toku licytacji elektronicznej wykonawcy składają kolejne korzystniejsze postąpienia. Możliwość złożenia postąpienia istnieje od otwarcia licytacji do jej zamknięcia. 5)Oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać, gdy inny wykonawca złożył ofertę korzystniejszą. 6)W toku licytacji wykonawcy proponują rzeczywistą cenę oferty brutto (cena za sumę 4 pozycji asortymentowych wody) wyrażoną w złotych polskich oraz w groszach. Grosze należy oddzielić od złotych kropką. 7)Oferta złożona przez wykonawcę winna być niższa od oferty najkorzystniejszej co najmniej o kwotę minimalnego postąpienia. 8)W toku licytacji elektronicznej zamawiający za pośrednictwem platformy licytacyjnej na bieżąco będzie przekazywał wszystkim wykonawcom informacje o pozycji złożonych przez nich ofert, liczbie wykonawców biorących udział w licytacji, a także o cenach złożonych przez nich ofert, z tym że do momentu zamknięcia licytacji elektronicznej nie ujawni informacji umożliwiających identyfikację wykonawców. 9)Zamawiający przyjął jako cenę wywoławczą brutto: 10 570,08 zł 10)Wysokość minimalnego postąpienia: 50,00 zł 11)Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, który zaoferował najniższą cenę brutto.

Minimalna wysokość postąpienia

50.00 PLN

Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

2010-06-10 11:00:00

Miejsce składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, Kancelaria Ogólna - pok. 164. Wnioski można składać w dni robocze, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30.

Termin otwarcia licytacji elektronicznej

2010-06-22 12:25:00.

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej

Upływa 2010-06-22 12:30:00.

Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Zamawiający nie żąda zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

Wzór umowy stanowi załącznik nr 6 do ogłoszenia – dostępny na stronie internetowej Zamawiaącego: http://bip.silesia-region.pl/index.php?grupa=2

Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej

Przez cenę oferty Zamawiający rozumie cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami zamawiającego. Cena za realizację całego zamówienia musi zawierać wszystkie elementy kosztów wykonania przedmiotu zamówienia, w tym m.in. transport i rozładunek. Wniosek winien być podpisany przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy w miejscach zaznaczonych w taki sposób, aby tożsamość tej osoby/osób była identyfikowalna (np. podpis opatrzony imienną pieczęcią, czy też czytelny podpis składający się z pełnego imienia i nazwiska). Do wniosku Wykonawca winien załączyć wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia wymienione w pkt III ogłoszenia. Wszystkie dokumenty, winny być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia kopie dokumentów dotyczących Wykonawcy powinny być poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Postępowanie jest prowadzone w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. Uprawionym do porozumiewania się z Wykonawcami jest Artur Adamiok - tel: 32 20 78 567. Integralną część ogłoszenia stanowią następujące załączniki: Załączniki nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia, Załącznik nr 2 - Wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji, Załącznik nr 3 - Oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Załącznik nr 4 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania, Załącznik nr 5 – Oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Załącznik nr 6 – Wzór umowy, Załącznik nr 7 – formularz ofertowy. O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu, zostanie dokonana według formuły: „spełnia - nie spełnia” na podstawie załączonych do wniosku oświadczeń i dokumentów, wymienionych w pkt III ogłoszenia. Nie wykazanie spełniania ww. warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Pzp. Zamawiający dopuści do udziału w licytacji elektronicznej i zaprosi do składania ofert wszystkich wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt III ogłoszenia, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Dokument ten powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. 3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokumenty i oświadczenia, o których mowa: 3.1. w pkt VI.1 SIWZ winny być złożone w taki sposób, aby warunki, o których mowa w pkt V.1 SIWZ Wykonawcy występujący wspólnie spełnili łącznie, 3.2. w pkt VI.2 SIWZ składa odrębnie każdy z Wykonawców występujących wspólnie. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zażąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia

nie

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła