Licytacja L-126-2010

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-126-2010 - f

I. Dane zamawiającego

Nazwa: UML, Miasto Leszno
Adres pocztowy: Kazimierza Karasia 15
Miejscowość: Leszno, Kod pocztowy: 64-100
Tel.: 65 529 81 00, Faks: 65 529 81 03
Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Numer ogłoszenia w BZP:

000000

Termin otwarcia licytacji:

2010-06-22 07:40:00.

II. Przedmiot zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
f
Rodzaj zamówienia:
Dostawy
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia
f
Wspólny słownik zamówień

Słownik główny
Główny przedmiot 99.99.99.99-9
Dodatkowe przedmioty -

Termin wykonania zamówienia:
d

III. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Informacja na temat wadium:
d

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: tak

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
d

Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
d

Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
dd

Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
d

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
d

Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy

Inne dokumenty

d

Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne

nie

IV. Procedura

Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena

Zmiana umowy

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy
nie

Termin związania ofertą

d

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej

www.bip.leszno.pl

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

d

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

d

Minimalna wysokość postąpienia

10.00 PLN

Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

2010-06-01 12:00:00

Miejsce składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

UML

Termin otwarcia licytacji elektronicznej

2010-06-22 07:40:00.

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej

Upływa 2010-06-22 07:50:00

Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

c

Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

d

Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej

d

Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia

nie

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła