Licytacja L-126-2014

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-126-2014 - test1

I. Dane zamawiającego

Nazwa: Zamawiający, Uniwersytet
Adres pocztowy: Dolna 23
Miejscowość: Warszawa, Kod pocztowy: 00-200
Tel.: , Faks:
Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Numer ogłoszenia w BZP:

L-126-2014

Termin otwarcia licytacji:

2014-07-12 17:05:00.

II. Przedmiot zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
test1
Rodzaj zamówienia:
Dostawy
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny:
Nie
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia
test1
Wspólny słownik zamówień

Słownik główny
Główny przedmiot 22.22.22.22-2
Dodatkowe przedmioty 33.33.33.33-3

Czas trwania zamówienia lub termin wykonania:
7 dni

III. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia
Nie

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy

Ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne

Nie

IV. Procedura

Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena

Zmiana umowy

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy
Nie

Termin związania ofertą

20 dni

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

test1

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

test1

Minimalna wysokość postąpienia

10000.00 PLN

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej

2014-07-12 17:05:00

Miejsce składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

test1

Termin otwarcia licytacji elektronicznej

2014-07-12 17:05:00.

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej

Upływa 2014-07-12 17:05:00.

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

test1

Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

test1

Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej

Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia

Nie

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła