Licytacja L-129-2009

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-129-2009 - krwiożercze króliki

Dane zamawiającego

rysiek_gwpi, rysiek_gwpi
rysiek_gwpi rysiek_gwp m. rysiek_gwp
00-000, rysiek_gwpi

Numer ogłoszenia w BZP:

qweqwe

Termin otwarcia licytacji:

2009-03-09 14:26:00.

I. Określenie przedmiotu oraz wielkości i zakresu zamówienia

0

II. Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

-

III. Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

-

IV. Minimalna wysokość postąpienia

50.00 PLN

V. Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej:

2009-03-11 14:26:00

VI. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

-

VII. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu

-

VIII. Termin związania ofertą

-.

IX. Termin wykonania zamówienia

--.

X. Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

-

XI. Adres strony internetowej, na której został zamieszczony opis przedmiotu zamówienia

XII. Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaja od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zaówienia publicznego na takich warunkach.

-

XIII. Informacje dodatkowe, w tym dotyczące postępowania.

Informacje o wadium:

-

Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej:

Upływa 2009-03-11 14:26:00

Termin zakończenia licytacji:

Upływa 2009-03-23 14:26:00.

Termin przekazania zaproszeń:

2009-03-19 14:27:00

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła