Licytacja L-129-2015

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-129-2015 - lol

I. Dane zamawiającego

Nazwa: gambig7, ZAKLAD PRODUKCJA
Adres pocztowy: paderewskiego 10
Miejscowość: krzywopłoty, Kod pocztowy: 32-310
Tel.: 326476370, Faks: 326426441
Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa centralna

Numer ogłoszenia w BZP:

3532525

Termin otwarcia licytacji:

2015-07-02 13:12:00.

II. Przedmiot zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
lol
Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny:
Nie
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia
nie
Wspólny słownik zamówień

Słownik główny
Główny przedmiot 24.22.24.54-6
Dodatkowe przedmioty -

Czas trwania zamówienia lub termin wykonania:
02.07.2015

III. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia
Tak

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Nie

Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Nie

Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Nie

Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Nie

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Nie

Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy

Ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne

Nie

IV. Procedura

Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena

Zmiana umowy

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy
Nie

Termin związania ofertą

Nie

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

nie

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

Nie

Minimalna wysokość postąpienia

200.00 PLN

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej

2015-07-04 13:12:00

Miejsce składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

Kraków

Termin otwarcia licytacji elektronicznej

2015-07-02 13:12:00.

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej

Upływa 2015-07-02 13:11:00.

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Nie

Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

Nie

Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej

Nie

Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia

Nie

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła