Licytacja L-13-2009

Status: Otwarta

Ogłoszenie o zamówieniu L-13-2009 - Licytacja testowa

Dane zamawiającego

Tomasz Wudarzewski, Logintrade Sp. z o.o.
Drochobycka 27 m. 8
54-620, Wrocław

Numer ogłoszenia w BZP:

1

Termin otwarcia licytacji:

2009-01-28 22:43:00.

I. Określenie przedmiotu oraz wielkości i zakresu zamówienia

Samochód dostawczy

II. Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

blablabla

III. Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

blablabla

IV. Minimalna wysokość postąpienia

1.00 PLN

V. Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej:

2009-01-27 22:44:00

VI. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

blablabla

VII. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu

blablabla

VIII. Termin związania ofertą

blablabla.

IX. Termin wykonania zamówienia

blablabla.

X. Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

blablabla

XI. Adres strony internetowej, na której został zamieszczony opis przedmiotu zamówienia

http://blablabla.pl

XII. Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaja od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zaówienia publicznego na takich warunkach.

blablabla

XIII. Informacje dodatkowe, w tym dotyczące postępowania.

blablabla

Informacje o wadium:

1000

Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej:

Upływa 2009-01-27 22:44:00

Termin zakończenia licytacji:

Upływa 15 minut po złożeniu ostatniego postąpienia.

Termin przekazania zaproszeń:

2009-01-28 22:46:00

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła