Licytacja L-13-2011

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-13-2011 - TEST TEST TEST - to jest tylko TEST

I. Dane zamawiającego

Nazwa: Daniel Kusik, ENERGETYKA sp. z o.o.
Adres pocztowy: M. Skłodowskiej-Curie 58
Miejscowość: Lubin, Kod pocztowy: 59-301
Tel.: (76) 74-69-267, Faks: (76) 74-69-266
Rodzaj zamawiającego: Produkcja energii – ciepło i energia elektryczna. Gospodarka wodno-ściekowa. Utylizacja odpadów.

Numer ogłoszenia w BZP:

TEST

Termin otwarcia licytacji:

2011-02-04 09:41:00.

II. Przedmiot zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
TEST TEST TEST - to jest tylko TEST
Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia
Zgodnie z SIWZ
Wspólny słownik zamówień

Słownik główny
Główny przedmiot 45.21.32.50-0
Dodatkowe przedmioty -

Termin wykonania zamówienia:
może kilka m-cy

III. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Informacja na temat wadium:
NIE

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
nd

Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
md

Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
nd

Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
nd

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
nd

Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy

Inne dokumenty

zgodnie z SIWZ

Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne

nie

IV. Procedura

Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena

Zmiana umowy

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy
nie

Termin związania ofertą

45 dni

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej

www.

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

nd

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

Zaproszeni Wykonawcy składają w trakcie licytacji kolejne korzystniejsze oferty (postąpienia)

Minimalna wysokość postąpienia

1000.00 PLN

Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

2011-02-04 08:45:00

Miejsce składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

Firma Zamawiającego

Termin otwarcia licytacji elektronicznej

2011-02-04 09:41:00.

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej

Upływa 2011-02-04 10:41:00.

Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

5%

Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

zgodnie z proj. umowy będącym załacznikiem do SIWZ

Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej

Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia

nie

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła