Licytacja L-130-2014

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-130-2014 - AQQ123

I. Dane zamawiającego

Nazwa: robert, robert
Adres pocztowy: k k m. 4
Miejscowość: k, Kod pocztowy: 60-761
Tel.: , Faks:
Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Numer ogłoszenia w BZP:

23234234234

Termin otwarcia licytacji:

2014-07-17 10:38:00.

II. Przedmiot zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
AQQ123
Rodzaj zamówienia:
Usługi
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny:
Tak
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia
aasas
Wspólny słownik zamówień

Słownik główny
Główny przedmiot 12.58.54.55-2
Dodatkowe przedmioty 58.88.52.24-5

Czas trwania zamówienia lub termin wykonania:
52545464

III. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia
Tak

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy

Ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne

Nie

IV. Procedura

Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena

Zmiana umowy

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy
Nie

Termin związania ofertą

brak

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

tak

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

33424

Minimalna wysokość postąpienia

5000.00 PLN

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej

2014-07-18 10:37:00

Miejsce składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

osobiscie

Termin otwarcia licytacji elektronicznej

2014-07-17 10:38:00.

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej

Upływa 2014-07-31 10:38:00.

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

342423424234234

Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

eeewwssdaasdasd

Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej

Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia

Tak

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła