Licytacja L-131-2009

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-131-2009 - Paliwa

Dane zamawiającego

Sadzinski1, Sąd
al. Solidarności 127
00-898, Warszawa

Numer ogłoszenia w BZP:

444

Termin otwarcia licytacji:

2009-03-26 10:30:00.

I. Określenie przedmiotu oraz wielkości i zakresu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zaopatrywanie samochodów służbowych będących w dyspozycji Sądu Okręgowego w Warszawie w: a) benzynę bezołowiową 95 Pb (PN EN 228:2006) - w przewidywanej ilości do 20.000 litrów w ramach sukcesywnych tankowań pojazdów, b) olej napędowy (PN EN 590:2006) - w przewidywanej ilości do 12.000 litrów, w ramach sukcesywnych tankowań pojazdów, c) olej silnikowy Mobil 5W50 -w przewidywanej ilości do 100 litrów, d) olej silnikowy Elf 5W30 - w przewidywanej ilości do 50 litrów. 2) Wskazane dane dotyczące ilości paliwa są oparte na dotychczasowym średnim zużyciu paliwa i zamawiający zastrzega sobie możliwość do ograniczenia przedmiotu zamówienia w zakresie ilościowym zgodnie z aktualnym zapotrzebowaniem. W związku z powyższym ograniczeniem przedmiotu umowy wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do zamawiającego. 3) Tankowania będą się odbywały na stacji paliw wykonawcy bezpośrednio do zbiorników paliwa samochodów służbowych. Oleje silnikowe sprzedawane będą w opakowaniach po 1 lub po 4 litry, w zależności od potrzeb zamawiającego. 4) Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany (zwiększenia lub zmniejszenia) liczby oraz zmiany poszczególnych egzemplarzy pojazdów, a także możliwość zmiany (poszerzenia) asortymentu paliw i olejów silnikowych w przypadku zmiany pojazdów lub paliw w okresie wykonywania umowy, zmiana dokonana będzie za zgodą Stron, w formie aneksu do umowy. 5) Przedmiot zamówienia będzie realizowany zgodnie z postanowieniami projektu umowy stanowiącego Załącznik Nr 4 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 6) Zamawiający dopuszcza możliwość zatrudnienia przez wykonawcę podwykonawców do realizacji niniejszego przedmiotu zamówienia. 9) Przedmiot zamówienia zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień - kod CPV: 09132100-4 – benzyna bezołowiowa, 09134200-9 – olej napędowy (paliwo diesla), 09211100-2 – oleje silnikowe.

II. Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

Wymagania formalne: 1.1. Z platformy w pełnym zakresie mogą korzystać wyłącznie Wykonawcy zarejestrowani w systemie pod adresem http://licytacje.uzp.gov.pl. 1.2 Wykonawca, aby umożliwić Zamawiającemu dopuszczenie go do udziału w licytacji, winien zarejestrować się w systemie dostępnym na stronie http://licytacje.uzp.gov.pl, a wraz z ww. wnioskiem winien przekazać Zamawiającemu informację o swoim loginie. 1.3. W przypadku podania przez Wykonawcę niewłaściwego loginu bądź nie przekazania go Zamawiającemu wraz z wnioskiem, Wykonawca zobowiązany jest do jego przekazania najpóźniej jeden dzień przed terminem otwarcia licytacji. 2. Wymagania techniczne Komputer klasy PC (lub równoważnej) spełniający wymogi techniczne określone przez producentów przeglądarek internetowych Ms Internet Explorer w wersji 6.0 lub wyższej albo Mozilla Firefox w wersji 2.0 lub wyższej, z zainstalowaną jedną z w/w przeglądarek lub przeglądarką równoważną, podłączony do sieci Internet III. Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej 1. Tryb udzielania zamówienia: licytacja elektroniczna 2. Licytacja elektroniczna na dostawę paliw na potrzeby samochodów będzie licytacją jednoetapową. 3. W toku licytacji elektronicznej wykonawcy składają kolejne korzystniejsze postąpienia. Możliwość złożenia postąpienia istnieje od otwarcia licytacji do jej zamknięcia. 4. Oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać gdy inny Wykonawca złożył ofertę korzystniejszą. 5. W toku licytacji Wykonawcy proponują rzeczywistą cenę oferty brutto wyrażoną w złotych oraz ewentualnie w groszach; grosze należy oddzielić od złotych kropką. 6. Oferta złożona przez Wykonawcę winna być niższa od oferty najkorzystniejszej co najmniej o kwotę minimalnego postąpienia. 7. Zamawiający przyjął za minimalne postąpienie wartość 3 gr. 8. W toku licytacji Zamawiający za pośrednictwem platformy licytacyjnej na bieżąco będzie przekazywał wszystkim Wykonawcom informacje o pozycji złożonych przez nich ofert, liczbie Wykonawców biorących udział licytacji elektronicznej, a także o cenach złożonych ofert, z tym że do momentu zamknięcia licytacji nie ujawni informacji umożliwiających identyfikację Wykonawców. 9. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę brutto 10. Kryterium oceny ofert jest najniższa cena

III. Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

Tryb udzielania zamówienia: licytacja elektroniczna 2. Licytacja elektroniczna na dostawę paliw Pb95 będzie licytacją jednoetapową. 3. W toku licytacji elektronicznej wykonawcy składają kolejne korzystniejsze postąpienia. Możliwość złożenia postąpienia istnieje od otwarcia licytacji do jej zamknięcia. 4. Oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać gdy inny Wykonawca złożył ofertę korzystniejszą. 5. W toku licytacji Wykonawcy proponują rzeczywistą cenę oferty brutto wyrażoną w złotych oraz ewentualnie w groszach; grosze należy oddzielić od złotych kropką. 6. Oferta złożona przez Wykonawcę winna być niższa od oferty najkorzystniejszej co najmniej o kwotę minimalnego postąpienia. 7. Zamawiający przyjął za minimalne postąpienie wartość 3 gr. 8. W toku licytacji Zamawiający za pośrednictwem platformy licytacyjnej na bieżąco będzie przekazywał wszystkim Wykonawcom informacje o pozycji złożonych przez nich ofert, liczbie Wykonawców biorących udział licytacji elektronicznej, a także o cenach złożonych ofert, z tym że do momentu zamknięcia licytacji nie ujawni informacji umożliwiających identyfikację Wykonawców. 9. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę brutto 10. Kryterium oceny ofert jest najniższa cena

IV. Minimalna wysokość postąpienia

0.01 PLN

V. Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej:

2009-03-17 17:34:00

VI. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

1)W celu wykazania, iż spełnia wymagane warunki, wykonawca zobowiązany jest dołączyć do wniosku wskazane poniżej dokumenty, określone w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 87, poz. 605 z późn. zm.): a) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, b) aktualną na dzień składania ofert oraz ważną w okresie realizacji zamówienia koncesję na obrót paliwami wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 z późn. zm.). 2) Wykonawca powinien wskazać w formularzu stanowiącym Załącznik Nr 2 do wniosku dostępnym na stronie dokładne lokalizacje stacji paliw (nazwy, adresy, informacje o dniach i godzinach pracy oraz odległości stacji benzynowych od siedziby Zamawiającego), w których możliwe będzie realizowanie zakupu paliw w trybie bezgotówkowym przy użyciu kart (magnetycznych, elektronicznych, mikroprocesowych). 3) Wymagane jest złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, na formularzu stanowiącym Załącznik Nr 3 do wniosku dostępny na stronie 4) Wszystkie dokumenty muszą być złożone w formie oryginału lub w formie kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę (każda zapisana strona). Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu, gdy przedstawiona przez wykonawcę kserokopia dokumentu jest nieczy¬tel¬na lub budzi uzasadnione wątpliwości, co do jej prawdziwości, a zamawiający nie może spraw¬dzić jej prawdziwości w inny sposób. 5) Zgodnie z treścią art. 26 ust. 3 ustawy, zamawiający wzywa wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo termin składania ofert. 6) Zgodnie z treścią art. 26 ust 4 ustawy, zamawiający wzywa także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1.

VII. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu

O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wykonawcy składający ważną ofertę, którzy spełniają przesłanki z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, tzn.: a)posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, b)posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia, c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, a ponadto: e) posiadają aktualną i ważną na dzień składania ofert oraz w okresie realizacji zamówienia, tj. (marzec 2009 r. – marzec 2010 r.) koncesję na obrót paliwami wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 z późn. zm.), f) posiadają wprowadzony i działający na dzień składania ofert oraz w okresie realizacji zamówienia, tj. (marzec 2009 r. – marzec 2010 r.) system bezgotówkowej sprzedaży paliw w sieci stacji paliw wykonawcy, w których możliwe będzie realizowanie zakupu paliw w trybie bezgotówkowym przy użyciu kart (magnetycznych, elektrycznych, mikroprocesowych) z zastosowaniem stałego przyznanego w ofercie rabatu, g) posiadają co najmniej jedną stację paliw, w której realizowane będzie powyższe zamówienie, czynną co najmniej od poniedziałku do soboty, w godz. 6.30 - 18.00 zlokalizowaną w promieniu nie większym niż 5 km od siedziby zamawiającego w Warszawie przy Al. Solidarności 127 (liczonej najkrótszą drogą publiczną – gminną, powiatową, wojewódzką, krajową lub międzynarodową).

VIII. Termin związania ofertą

40 dni.

IX. Termin wykonania zamówienia

12 miesięcy.

X. Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Zamawiający nie wymaga należytego zabezpieczenia umowy

XI. Adres strony internetowej, na której został zamieszczony opis przedmiotu zamówienia

www.so.gov.pl

XII. Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaja od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zaówienia publicznego na takich warunkach.

Wykonawca zobowiązuje się do: 1) sprzedaży paliw stanowiących przedmiot umowy na terenie Warszawy i całego kraju (o ile Wykonawca posiada więcej stacji niż jedną); 2) zagwarantowania, że ilość i rodzaj paliwa i innych produktów kupowanych przez Zamawiającego w danym miesiącu uzależniona będzie od aktualnych potrzeb Zamawiającego; 3) sprzedaży przedmiotu umowy, która realizowana będzie w formie transakcji bezgotówkowej za pomocą kart (magnetycznych, elektronicznych, mikroprocesowych) wydanych Zamawiającemu przez Wykonawcę, ważnych w całym okresie obowiązywania umowy; 4) wydania Zamawiającemu bezpłatnie w ciągu 7 dni od daty podpisania umowy karty dla każdego samochodu służbowego Zamawiającego (z podaniem danych Zamawiającego oraz numeru rejestracyjnego pojazdu służbowego) – umożliwiającego bezgotówkowy zakup paliw i olejów na stacjach paliw należących do Wykonawcy; 5) wydania wraz z kartami w oddzielnej, nieprzezroczystej, zamkniętej kopercie numeru PIN, przyporządkowanego do każdej karty i umożliwiający potwierdzenie dokonania każdorazowego zakupu przedmiotu umowy; 6) uruchomienia elektronicznych kart w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy; 7) wydania Zamawiającemu dodatkowej karty paliwowej wystawionej na rzecz Sądu Okręgowego w Warszawie bez wskazania numeru rejestracyjnego pojazdu (na okaziciela) na wypadek zagubienia lub zniszczenia karty przypisanej do konkretnego numeru rejestracyjnego, która będzie używana do momentu wydania karty dla danego samochodu oraz jako jedyna będzie uprawniała do tankowania paliwa do karnistra; 8) bezpłatnego wydania Zamawiającemu dodatkowej karty w przypadku zakupu nowego samochodu, zmiany numeru rejestracyjnego pojazdu lub zmiany pojazdu; 9) wydania Zamawiającemu drugiej karty na wskazany numer rejestracyjny pojazdu, za opłatą zgodnie z cennikiem Wykonawcy w dniu wydania nowej karty, w przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego utraty, kradzieży lub zniszczenia karty; 10) zapewnienia natychmiastowej blokady karty w sieci stacji paliw należących do Wykonawcy, po zgłoszeniu przez Zamawiającego jej utraty, kradzieży lub zniszczenia; 11) zamienna karta, o której mowa w pkt 7 - 9 dostarczona będzie Zamawiającemu w terminie 7 dni roboczych licząc od momentu złożenia przez Zamawiającego zapotrzebowania; 12) udzielenia Zamawiającemu rabatu w wysokości …………% lub …………… zł/l. Każdorazowy rabat liczony będzie w stosunku do ceny dnia i obowiązywać będzie w całym okresie obowiązywania umowy. Przez cenę dnia należy rozumieć obowiązującą w dniu tankowania oficjalną, ogłoszoną cenę paliwa lub oleju na stacji benzynowej należącej do sieci Wykonawcy, na której dokonywane będzie tankowanie; 13) zagwarantowania, że przyznany rabat obejmować będzie wszystkie tankowania dokonane na podstawie przydzielonych Zamawiającemu kart; 14) stosowania wobec Zamawiającego rabatów wynikających z akcji promocyjnej, o ile są korzystniejsze od wynikających z niniejszej umowy; 15) zagwarantowania, że stacje paliw sieci Wykonawcy wskazane w ofercie, będą świadczyć usługi według warunków niniejszej umowy; 16) ponoszenia odpowiedzialności za wszelkie szkody na osobach i w mieniu, jakich może doznać Zamawiający, jak i osoby trzecie, w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy, w tym także związane z nienależytym wykonaniem. § 8 Zasady dokonywania transakcji przy użyciu kart 1. Strony mogą uzgodnić dodatkowe „Zasady dokonywania transakcji przy użyciu kart”, na podstawie regulaminu użytkowania kart obowiązującego u Wykonawcy, stanowiącego załącznik do umowy. 2. Postanowienia umowy, zmieniają w tym zakresie mniej korzystne postanowienia zawarte w regulaminie, o którym mowa w ust. 1. § 9 Przedstawiciele Stron 1. Osobami odpowiedzialnymi za prawidłową realizację umowy są: 1) po stronie Zamawiającego: …………………………………………………….. 2) po stronie Wykonawcy: ……………………………………………. 2. Każda ze Stron oświadcza, iż reprezentujące ją osoby są umocowane przez Stronę jedynie    do dokonywania czynności faktycznych związanych z realizacją przedmiotu umowy. Osoby wymienione w ust. 1 nie są upoważnione do dokonywania czynności, które mogłyby powodować zmiany w umowie. § 10 Gwarancja i rękojmia 1. Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu, że stanowiące przedmiot umowy paliwa, określone w § 1 ust. 2 umowy, będą oryginalne, należytej jakości, odpowiadające ustalonym dla paliw normom (benzyna bezołowiowa – PN EN 228:2006 oraz olej napędowy – PN EN 590:2006), wolne od wad surowcowych i technologicznych, jak również jakichkolwiek wad prawnych i roszczeń osób trzecich. 2. Wykonawca właściwą jakość paliw potwierdzi na żądanie Zamawiającego właściwymi dokumentami. § 11 Odpowiedzialność odszkodowawcza i kary umowne 1. W przypadku odstąpienia od umowy lub rozwiązania umowy przez którąkolwiek ze Stron,     z przyczyn leżących po drugiej Stronie, ta ostatnia zapłaci karę umowną w wysokości 10 % ceny przedmiotu umowy z podatkiem VAT, określonej w § 4 ust. 3 umowy – z wyłączeniem § 12 ust. 3 pkt 1 - 3. 2. Przewidziane w tym paragrafie kary umowne nie wyłączają prawa Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, gdy szkoda przekroczy wartość ustalonej kary. 3. Wykonawca zobowiązuje się pokryć wszelkie straty poniesione przez Zamawiającego lub osoby trzecie, powstałe w czasie wykonywania niniejszej umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, wynikłe z wadliwego wykonania umowy. 4. Naprawienie szkód, o których mowa w ust. 3, obejmuje wyłącznie rzeczywiste straty Zamawiającego lub osób trzecich. 5. W przypadku uszkodzenia pojazdu z powodu złej jakości paliwa Wykonawca zobowiązany będzie do pokrycia wszelkich kosztów naprawy pojazdu lub wypłaty odszkodowania. 6. Opinię potwierdzającą uszkodzenie pojazdu z powodu złej jakości paliwa wyda niezależny rzeczoznawca wskazany przez Polski Związek Motorowy w Warszawie. Opinia ta będzie wiążąca dla Stron, a koszty jej opracowania obciążą tę stronę, której roszczenia nie zostały uznane. 7. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Zamawiającego kar umownych z przysługującej Wykonawcy należności lub na zapłatę kar umownych na podstawie noty księgowej wystawionej przez Zamawiającego. 8. Za zwłokę w płatnościach z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, za wyjątkiem zwłoki zawinionej przez Wykonawcę, Wykonawca może naliczyć odsetki w wysokości ustawowej. § 12 Odstąpienie i rozwiązanie umowy 1. Każda ze Stron może rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym z powodu niedotrzymania przez drugą Stronę istotnych warunków umowy oraz odstąpić od umowy w przypadkach przewidzianych w Kodeksie cywilnym. Przepis § 11 ust. 1 stosuje się odpowiednio. 2. Odstąpienie od wykonania umowy lub rozwiązanie umowy wymaga formy pisemnej. 3. Zamawiający może odstąpić od umowy, zmniejszyć jej zakres lub rozwiązać umowę w przypadku: 1) wzrostu ceny za 1 litr paliwa dla benzyny bezołowiowej 95 Pb i oleju napędowego ON w stosunku do wysokości ceny poszczególnego paliwa, obowiązującej na stacji paliw Wykonawcy w dniu, w którym odbyło się pierwsze zaopatrywanie w to paliwo samochodów służbowych Zamawiającego, o więcej niż 20%, niezależnie od przyczyn tego wzrostu; 2) wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży      w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,     na warunkach określonych w art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych; 3) nieotrzymania przez Zamawiającego środków budżetowych od dysponenta właściwego stopnia, koniecznych do realizacji niniejszej umowy; 4) trzykrotnej pisemnej reklamacji jakości paliwa. 4. W przypadkach wskazanych w ust. 3 pkt 1 - 3 przepis § 11 ust. 1 nie ma zastosowania. 5. W przypadku odstąpienia od umowy lub rozwiązania umowy z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy oraz w przypadkach opisanych w ust. 3, Wykonawcy przysługiwało będzie jedynie wynagrodzenie za zrealizowaną część umowy. § 13 Postanowienia końcowe 1. Wykonawca nie może przenosić wierzytelności wynikającej z umowy na rzecz osoby trzeciej, bez pisemnej zgody Zamawiającego. 2. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego powierzyć realizacji umowy innemu wykonawcy. 3. W razie naruszenia przez Wykonawcę postanowień zawartych w ust. 1 lub 2, Zamawiający może niezwłocznie rozwiązać umowę. Przepis § 11 ust. 1 stosuje się odpowiednio. 4. Zmiany postanowień niniejszej umowy dozwolone są tylko w granicach wskazanych w art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych i wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu cywilnego jak i wydanych na ich podstawie aktów wykonawczych. 6. Strony zobowiązują się do wzajemnego stosowania zasad poufności dokumentów, umowy, informacji uzyskanych od Zamawiającego, na terenie, której realizowany będzie przedmiot umowy lub w związku z wykonywanym przedmiotem umowy. Wszelkie dokumenty będą ujawniane jedynie w zakresie niezbędnym, związanym z realizacją przedmiotu umowy po wyrażeniu zgody przez Zamawiającego. 7. Strony będą dążyły do polubownego rozstrzygania wszelkich sporów powstałych w związku z niniejszą umową, jednak w przypadku, gdy nie osiągną porozumienia, zaistniały spór będzie poddany rozstrzygnięciu przez Sąd powszechny właściwy miejscowo dla Zamawiającego. 8. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

XIII. Informacje dodatkowe, w tym dotyczące postępowania.

Wnioski należy składać w Sądzie Okręgowym w Warszawie w Referacie ds. Zamówień Publicznych Sądu Okręgowego w Warszawie, 00-898 Warszawa, Al. Solidarności 127, p. 20, w terminie do dnia 9 lutego 2009 r. do godz. 10.00, pod rygorem zwrotu bez otwierania oferty złożonej po tym terminie, bez względu na przyczyny opóźnienia. 2) Dopuszczalne jest składanie ofert drogą pocztową z zastrzeżeniem, że decyduje data i godzina dostarczenia przesyłki na wskazany w pkt 1 adres zamawiającego, a nie data stempla pocztowego (nadania). 3)Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

Informacje o wadium:

Brak

Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej:

Upływa 2009-03-17 17:34:00

Termin zakończenia licytacji:

Upływa 15 minut po złożeniu ostatniego postąpienia.

Termin przekazania zaproszeń:

2009-03-19 12:50:00

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła