Licytacja L-131-2011

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-131-2011 - Samochód osobowy

I. Dane zamawiającego

Nazwa: iwona.ziarniak, WSB test
Adres pocztowy: Iksińska 2
Miejscowość: Wrocław, Kod pocztowy: 54-200
Tel.: , Faks:
Rodzaj zamawiającego: Podmiot prawa publicznego

Numer ogłoszenia w BZP:

0000

Termin otwarcia licytacji:

2011-12-04 11:20:00.

II. Przedmiot zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Samochód osobowy
Rodzaj zamówienia:
Dostawy
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia
dostawa 1 szt. samochodu osobowego
Wspólny słownik zamówień

Słownik główny
Główny przedmiot 67.90.00.00-0
Dodatkowe przedmioty -

Termin wykonania zamówienia:
4 tygodnie od zawarcia umowy

III. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Informacja na temat wadium:
nie wymaga

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
nie wymaga

Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
nie wymaga

Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
nie wymaga

Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
nie wymaga

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
nie wymaga

Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy

W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne

nie

IV. Procedura

Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena

Zmiana umowy

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy
nie

Termin związania ofertą

30 dni

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej

www.xxx.pl

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

Login wraz z wnioskiem komputer z oprogramowaniem MS, przeglądarka

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

cena wywoławcza 500000

Minimalna wysokość postąpienia

100.00 PLN

Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

2011-11-15 11:16:00

Miejsce składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

siedziba

Termin otwarcia licytacji elektronicznej

2011-12-04 11:20:00.

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej

Upływa 2011-12-04 11:25:00.

Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

nie wymaga

Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

xxx

Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej

Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia

nie

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła