Licytacja L-133-2012

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-133-2012 - Laptopy

I. Dane zamawiającego

Nazwa: Kamil Zembrzuski, WFOŚiGW w Olsztynie
Adres pocztowy: św. Barbary 9
Miejscowość: Olsztyn, Kod pocztowy: 10-026
Tel.: 895220200, Faks: 895220209
Rodzaj zamawiającego: Samorządowa osoba prawna

Numer ogłoszenia w BZP:

234235

Termin otwarcia licytacji:

2012-08-31 14:49:00.

II. Przedmiot zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Laptopy
Rodzaj zamówienia:
Dostawy
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia
Jakieś laptopy
Wspólny słownik zamówień

Słownik główny
Główny przedmiot 11.11.11.11-0
Dodatkowe przedmioty -

Termin wykonania zamówienia:
10.12.2012

III. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Informacja na temat wadium:
brak

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
oświadczenie

Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy

W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne

nie

IV. Procedura

Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena

Zmiana umowy

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy
nie

Termin związania ofertą

14 dni

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej

bip.wfosigw.olsztyn.pl

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

eeeee

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

??????

Minimalna wysokość postąpienia

1.00 PLN

Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

2012-07-25 14:49:00

Miejsce składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

wfosigw

Termin otwarcia licytacji elektronicznej

2012-08-31 14:49:00.

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej

Upływa 2012-08-31 14:49:00.

Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

brak

Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

wzó umowy

Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej

Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia

tak

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła