Licytacja L-133-2015

Status: Opublikowana

Ogłoszenie o zamówieniu L-133-2015 - X

I. Dane zamawiającego

Nazwa: UMWD, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Adres pocztowy: ul. Wybrzeże J. Słowackiego 12-14
Miejscowość: Wrocław, Kod pocztowy: 50-411
Tel.: (071) 776 96 43, Faks: (071) 776 97 02
Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa centralna

Numer ogłoszenia w BZP:

x

Termin otwarcia licytacji:

7 dni po terminie przekazania zaproszeń, o godzinie 11:00.

II. Przedmiot zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
X
Rodzaj zamówienia:
Usługi
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny:
Nie
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia
c
Wspólny słownik zamówień

Słownik główny
Główny przedmiot 00.00.00.00-0
Dodatkowe przedmioty -

Czas trwania zamówienia lub termin wykonania:
2

III. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia
Tak

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy

W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

Ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne

Nie

IV. Procedura

Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena

Zmiana umowy

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy
Nie

Termin związania ofertą

30

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

b

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

b

Minimalna wysokość postąpienia

100.00 PLN

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej

2015-07-31 10:10:00

Miejsce składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

n

Termin otwarcia licytacji elektronicznej

7 dni po terminie przekazania zaproszeń, o godzinie 11:00.

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej

Upływa w dniu otwarcia, o godzinie 0:00.

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

n

Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

m

Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej

Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia

Nie

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła