Licytacja L-134-2009

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-134-2009 - dostawa papieru

Dane zamawiającego

IC Poznań, Izba Celna w Poznaniu
Krańcowa 28
61-037, Poznań

Numer ogłoszenia w BZP:

2222222

Termin otwarcia licytacji:

2009-03-12 11:00:00.

I. Określenie przedmiotu oraz wielkości i zakresu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa w dwóch transzach: 1.papieru kserograficznego klasy B o parametrach nie gorszych niż: gramatura 80+/-3; białość CIE 160+/-2,5 a) format A4 w ilości 10 000 ryz (pierwsza transza – 5000 ryz; druga transza -5000 ryz) b) format A3 w ilości 40 ryz ( pierwsza transza – 40 ryz) 2. Składanki komputerowej z perforacją a) format 240 1+1 (900 składek) w ilości 4 kartonów (pierwsza transza - 4 kart.) b) format 240 1+2 (600 składek) w ilości 8 kartonów (pierwsza transza 8 kart.) c) format 375 1+1 (900 składek) w ilości 3 kartonów (pierwsza transza 3 kart.) Kod przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień: 30.19.76.44-2 Papier kserograficzny

II. Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

1. Wymagania formalne: 1.1. Z platformy w pełnym zakresie mogą korzystać wyłącznie Wykonawcy zarejestrowani w systemie pod adresem http://licytacje.uzp.gov.pl. 1.2 Wykonawca, aby umożliwić Zamawiającemu dopuszczenie go do udziału w licytacji, winien zarejestrować się w systemie dostępnym na stronie http://licytacje.uzp.gov.pl, a wraz z ww. wnioskiem winien przekazać Zamawiającemu informację o swoim loginie. 1.3. W przypadku podania przez Wykonawcę niewłaściwego loginu bądź nie przekazania go Zamawiającemu wraz z wnioskiem, Wykonawca zobowiązany jest do jego przekazania najpóźniej jeden dzień przed terminem otwarcia licytacji. 2. Wymagania techniczne Komputer klasy PC (lub równoważnej) spełniający wymogi techniczne określone przez producentów przeglądarek internetowych Ms Internet Explorer w wersji 6.0 lub wyższej albo Mozilla Firefox w wersji 2.0 lub wyższej, z zainstalowaną jedną z w/w przeglądarek lub przeglądarką równoważną, podłączony do sieci Internet

III. Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

Licytacja elektroniczna na dostawę papieru kserograficznego będzie licytacją jednoetapową. 3. W toku licytacji elektronicznej wykonawcy składają kolejne korzystniejsze postąpienia. Możliwość złożenia postąpienia istnieje od otwarcia licytacji do jej zamknięcia. 4. Oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać gdy inny Wykonawca złożył ofertę korzystniejszą. 5. W toku licytacji Wykonawcy proponują rzeczywistą cenę oferty brutto wyrażoną w złotych oraz ewentualnie w groszach; grosze należy oddzielić od złotych kropką. 6. Oferta złożona przez Wykonawcę winna być niższa od oferty najkorzystniejszej co najmniej o kwotę minimalnego postąpienia. 7. Zamawiający przyjął za minimalne postąpienie wartość 100 zł. 8. W toku licytacji Zamawiający za pośrednictwem platformy licytacyjnej na bieżąco będzie przekazywał wszystkim Wykonawcom informacje o pozycji złożonych przez nich ofert, liczbie Wykonawców biorących udział licytacji elektronicznej, a także o cenach złożonych ofert, z tym że do momentu zamknięcia licytacji nie ujawni informacji umożliwiających identyfikację Wykonawców. 9. Zamawaijący przyjął kwotę wywoławczą w wysokości 100.000,00 zł brutto. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę brutto 10. Kryterium oceny ofert jest najniższa cena

IV. Minimalna wysokość postąpienia

100.00 PLN

V. Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej:

2009-03-11 09:00:00

VI. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 1)posiadają uprawnienia do realizacji przedmiotu zamówienia; 2)posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 3)znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 4)nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia” na podstawie oświadczenia Wykonawcy i dokumentów określonych poniżej.

VII. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu

W celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w pkt. X, wykonawcy składają, wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w licytacji (załącznik nr 1 do ogłoszenia), następujące dokumenty: 1.Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 p.z.p. (załącznik nr nr 3 do ogłoszenia), 2.Aktualny odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

VIII. Termin związania ofertą

30 dni.

IX. Termin wykonania zamówienia

Pierwsza transza zamówienia zostanie zrealizowana w terminie 7 dni od daty podpisania umowy. Druga transza zamówienia zostanie realizowana w terminie 7 dni od daty przesłania zlecenia przez Zamawiającego. Przewidywany termin dostawy drugiej transzy to trzeci kwartał 2009 r..

X. Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XI. Adres strony internetowej, na której został zamieszczony opis przedmiotu zamówienia

www.poznan.ic.gov.pl

XII. Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaja od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zaówienia publicznego na takich warunkach.

1.Cena obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia w tym, koszty dostawy i rozładunku towaru do magazynu Zamawiającego mieszczącego się w Poznaniu-Antoninku, ul. Leśna 10. 2.Dostawy towaru przyjmowane będą w godz. od 10.00 do 13.00. 3.Towar będzie dostarczony na paletach. 4.Pierwsza transza zamówienia zostanie zrealizowana w terminie 7 dni od daty podpisania umowy. 5.Druga transza zamówienia zostanie zrealizowana w terminie 7 dni od daty przesłania zlecenia przez Zamawiającego. Przewidywany termin dostawy drugiej transzy to trzeci kwartał 2009 r. 6.O terminie dostawy wykonawca zobowiązany jest poinformować Zamawiającego przynajmniej 24 godziny przed terminem dostawy. 7.Wadliwy towar będzie reklamowany i wymieniany na wolny od wad. 8.W przypadku ujawnienia wad jakościowych po przyjęciu towaru, Wykonawca zobowiązany jest do wymiany na własny koszt towaru na wolny od wad w terminie 7 dni od daty zgłoszenia reklamacji faxem lub pocztą elektroniczną. 9.Kara umowna w przypadku niedostarczenia towaru w terminie określonym w pkt. 2 wynosić będzie 2% wartości niezrealizowanej dostawy obliczonej wg cen podanych w ofercie za każdy dzień zwłoki. 10.Płatność nastąpi w terminie 21 dni od daty otrzymania faktury VAT.

XIII. Informacje dodatkowe, w tym dotyczące postępowania.

1.Wniosek o dopuszczenie do licytacji wraz z dokumentami i oświadczeniami wymienionymi w pkt. XI oraz oświadczeniem rejestracyjnym musi być przygotowany w języku polskim, w formie pisemnej, na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do ogłoszenia. Dokumenty muszą być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. 2.Składane zaświadczenia i oświadczenia muszą być oryginalnymi dokumentami lub kserokopiami poświadczonymi za zgodność z oryginałem przez upoważnioną osobę na każdej zapisanej stronie kserokopii poświadczanego dokumentu. Upoważniona osoba jest to osoba wskazana w dokumencie upoważniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadająca pełnomocnictwo załączone do oferty. W przypadku, gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik – to pełnomocnictwo powinno być podpisane przez osoby reprezentujące osobę prawną lub fizyczną. Pełnomocnictwo musi być złożone w formie oryginału bądź odpisu poświadczonego za zgodność z oryginałem przez notariusza. 3.Wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji należy złożyć w kopercie zawierającej wszystkie wymagane w ogłoszeniu dokumenty.

Informacje o wadium:

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej:

Upływa 2009-03-11 09:00:00

Termin zakończenia licytacji:

Upływa 2009-03-12 11:30:00.

Termin przekazania zaproszeń:

2009-03-11 08:42:00

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła