Licytacja L-138-2015

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-138-2015 - dostawa energii elektrycznej

I. Dane zamawiającego

Nazwa: boss, urzad
Adres pocztowy: polna 12
Miejscowość: bable, Kod pocztowy: 98-419
Tel.: , Faks:
Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa terenowa

Numer ogłoszenia w BZP:

161334

Termin otwarcia licytacji:

2015-10-09 12:00:00.

II. Przedmiot zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
dostawa energii elektrycznej
Rodzaj zamówienia:
Usługi
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny:
Nie
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia
Przedmiot Zamówienia jest Zakup energii elektrycznej dla Gminy bable i jej jednostek organizacyjnych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. Szacunkowe zapotrzebowanie energii elektrycznej dla obiektów ujętych w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia w okresie od 01.01.2016 r. do ……….. wynosi ………kWh. Zamawiający informuje, że proces zmiany sprzedawcy dla większości punktów poboru energii elektrycznej odbywa się po rak kolejny. Wszystkie punkty, które przechodzą procedurę zmiany sprzedawcy po raz kolejny nają rozdzielone umowy na sprzedaż i dystrybucję energii elektrycznej. Umowy na dystrybucje energii elektrycznej zawarte są na czas określony, do dnia 31.12.2015r. Obecnie umowy sprzedaży energii zawarte są na czas określony i obowiązują do dnia 31.12.2015 roku.
Wspólny słownik zamówień

Słownik główny
Główny przedmiot 09.30.00.00-2
Dodatkowe przedmioty -

Czas trwania zamówienia lub termin wykonania:
31.12.2017

III. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Informacja na temat wadium
zamawiający nie wymaga

Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia
Nie

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy

W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje

wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie

określenie dostaw lub usług, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o dostawach lub usługach niewykonanych lub wykonanych nienależycie

oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej

Ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne

Nie

IV. Procedura

Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena

Zmiana umowy

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy
Nie

Termin związania ofertą

30dni

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej

www.bsdb.pl

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

brak

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

licytacja jednoetapowa

Minimalna wysokość postąpienia

500.00 PLN

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej

2015-09-30 13:31:00

Miejsce składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

um w

Termin otwarcia licytacji elektronicznej

2015-10-09 12:00:00.

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej

Upływa 2015-10-17 12:30:00.

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

zamawiający nie wymaga

Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

załacznik nr 2

Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej

Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia

Nie

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła