Licytacja L-140-2010

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-140-2010 - dostawa gumofilców

I. Dane zamawiającego

Nazwa: propublico, Datacomp Sp. z o.o.
Adres pocztowy: Grzegórzecka 79
Miejscowość: Kraków, Kod pocztowy: 31-559
Tel.: , Faks:
Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa centralna

Numer ogłoszenia w BZP:

5465465465

Termin otwarcia licytacji:

2010-07-30 11:30:00.

II. Przedmiot zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
dostawa gumofilców
Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia
fdsadfasfffas
Wspólny słownik zamówień

Słownik główny
Główny przedmiot 45.55.55.55-5
Dodatkowe przedmioty -

Termin wykonania zamówienia:
sadfsdaf

III. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Informacja na temat wadium:
dsaffd

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
dfgdfg

Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
fdsgfg

Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
dfsgdfg

Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
fsdg

Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy

Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne

nie

IV. Procedura

Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena

Zmiana umowy

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy
nie

Termin związania ofertą

sdfgdsfgdf

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

fdsggg

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

gdsg

Minimalna wysokość postąpienia

50.00 PLN

Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

2010-07-30 11:21:00

Miejsce składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

dfgdsgg

Termin otwarcia licytacji elektronicznej

2010-07-30 11:30:00.

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej

Upływa 2010-07-30 11:45:00.

Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

dfgdg

Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

dsfgdsgdfg

Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej

Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia

nie

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła