Licytacja L-141-2011

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-141-2011 - Prawne wsparcie z PZP

I. Dane zamawiającego

Nazwa: alec, Gmina Polanica
Adres pocztowy: Polna 1 m. -
Miejscowość: Polanica , Kod pocztowy: 51-800
Tel.: 71 776 98-00, Faks: 71 777 98-01
Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Numer ogłoszenia w BZP:

dhghu2123454

Termin otwarcia licytacji:

2011-12-04 12:40:00.

II. Przedmiot zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Prawne wsparcie z PZP
Rodzaj zamówienia:
Usługi
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia
Prawne wsparcie polegające na świadczenie na rzecz Zamawiajacego w okresie 12 miesiecy od momentu podpisania umowy
Wspólny słownik zamówień

Słownik główny
Główny przedmiot 79.00.00.00-4
Dodatkowe przedmioty -

Termin wykonania zamówienia:
od momentu podpisania umowy przez 12 miesięcy

III. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Informacja na temat wadium:
Nie wymagane

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Nie wymaga

Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonawca musi posiadać co najmniej 3 letnie doświadczenie na momemt skloadnia ofert w zakresie wsparcia prawnego z dzidziny zamówień publicznych

Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Nie wymaga

Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Nie wymaga

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonawca musi posiadać polisę oc na kwotę 100 000 tysięcy PLN.

Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy

W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

Informacja o dokumentach potwierdzających, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom
W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć

inne dokumenty
Dokumenty poświadczające posiadanie

Inne dokumenty

doświadczeniaZaswiadczenie z Banku

Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne

nie

IV. Procedura

Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena

Zmiana umowy

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy
nie

Termin związania ofertą

30 dni

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej

www.Polanica.pl

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

Komputer PC z systemem operacyjnym Windows/Linux oraz przeglądarka internetowa Internet Explorer 6.0 lub wyższa lub Firefox 2.0 lub wyższa.

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

Licytacja elektroniczna na usługę - wparcie prawne z zakresu PZP będzie licytacją jednoetapową, zakończy się po upływie 15 minut.Jesli w ciągu ostatnich 5 minut zostanie złożone kolejne przystąpienie termin licytacji ulega przedłużeniu o kolejne 15 minut. Cena wywoławcza wynosi: 150 000 tysięcy złotych. Wykonawcy składają kolejne korzystniejsze przystąpienia. Mozliwosć ich składania istnieje od otwarcia licytacji do jej zamknięcia. Oferta złożona w toku licytacji przestaje wiazać gdy inny wykonawca złożył oferte korzytniejszą. W toku licytacji wykonawcy proponują rzeczywistaą cene brutto wyrażoną w złotych oraz ewentualnie wgroszach, grosze nalezy oddzielić od złotych kropką. Kryterium oceny ofert jest najniższa cena.

Minimalna wysokość postąpienia

100.00 PLN

Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

2011-11-15 00:00:00

Miejsce składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

Siedziba zamawiającego

Termin otwarcia licytacji elektronicznej

2011-12-04 12:40:00.

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej

Upływa 2011-12-04 12:55:00.

Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Brak

Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

Brak

Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej

Brak

Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia

nie

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła