Licytacja L-142-2009

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-142-2009 - papier kserograficzny

Dane zamawiającego

Mateusz , Prezentacja
Prezentacyjna 0
00-000, Prezentów

Numer ogłoszenia w BZP:

gugug,kk

Termin otwarcia licytacji:

2009-03-11 10:22:00.

I. Określenie przedmiotu oraz wielkości i zakresu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa papieru kserograficznego do nowej siedziby Urzędu Zamówień Publicznych przy ul. Postępu 17 A (od czerwca 2009 r.). 2. Parametry techniczne papieru: 2.1. Białość 146 (+/- 3) CIE 2.2. Gramatura 80g/m2 2.3. Format A4 2.4. 1 ryza zawiera 500 arkuszy (kartek) 2.5. Możliwość zastosowania papieru w drukarkach laserowych. 3. Przewidywane roczne zapotrzebowanie: 2000 ryz w skali roku (wskazana ilość jest wielkością orientacyjną ustaloną na podstawie zużycia przez okres ostatnich 12 miesięcy oraz przewidywanego zapotrzebowania). 4.Główny przedmiot zamówienia wg. Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 30.19.76.44-

II. Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

1. Wymagania formalne: 1.1. Z platformy w pełnym zakresie mogą korzystać wyłącznie Wykonawcy zarejestrowani w systemie pod adresem http://licytacje.uzp.gov.pl. 1.2 Wykonawca, aby umożliwić Zamawiającemu dopuszczenie go do udziału w licytacji, winien zarejestrować się w systemie dostępnym na stronie http://licytacje.uzp.gov.pl, a wraz z ww. wnioskiem winien przekazać Zamawiającemu informację o swoim loginie. 1.3. W przypadku podania przez Wykonawcę niewłaściwego loginu bądź nie przekazania go Zamawiającemu wraz z wnioskiem, Wykonawca zobowiązany jest do jego przekazania najpóźniej jeden dzień przed terminem otwarcia licytacji. 2. Wymagania techniczne Komputer klasy PC (lub równoważnej) spełniający wymogi techniczne określone przez producentów przeglądarek internetowych Ms Internet Explorer w wersji 6.0 lub wyższej albo Mozilla Firefox w wersji 2.0 lub wyższej, z zainstalowaną jedną z w/w przeglądarek lub przeglądarką równoważną, podłączony do sieci Internet.

III. Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

1. Wymagania formalne: 1.1. Z platformy w pełnym zakresie mogą korzystać systemie pod adresem http://licytacje.uzp.gov.pl. 1.2 Wykonawca, aby umożliwić Zamawiającemu winien zarejestrować się w systemie dostępnym ww. wnioskiem winien przekazać Zamawiającemu 1.3. W przypadku podania przez Wykonawcę Zamawiającemu wraz z wnioskiem, Wykonawca najpóźniej jeden dzień przed terminem otwarcia

IV. Minimalna wysokość postąpienia

0.03 PLN

V. Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej:

2009-03-12 22:35:00

VI. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

dfdf

VII. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu

addwwd

VIII. Termin związania ofertą

40.

IX. Termin wykonania zamówienia

14 miesięcy.

X. Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

nie wymaga

XI. Adres strony internetowej, na której został zamieszczony opis przedmiotu zamówienia

XII. Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaja od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zaówienia publicznego na takich warunkach.

huhuhuhu

XIII. Informacje dodatkowe, w tym dotyczące postępowania.

uhuhuhuh

Informacje o wadium:

zdsfggrt

Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej:

Upływa 2009-03-12 22:35:00

Termin zakończenia licytacji:

Upływa 2009-03-31 22:18:00.

Termin przekazania zaproszeń:

2009-03-26 22:46:00

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła