Licytacja L-145-2009

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-145-2009 - krzesła2

Dane zamawiającego

Mateusz , Prezentacja
Prezentacyjna 0
00-000, Prezentów

Numer ogłoszenia w BZP:

888

Termin otwarcia licytacji:

2009-03-11 23:05:00.

I. Określenie przedmiotu oraz wielkości i zakresu zamówienia

kkkkk

II. Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

asasas

III. Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

dsdsds

IV. Minimalna wysokość postąpienia

0.03 PLN

V. Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej:

2009-03-11 23:07:00

VI. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

hhghg

VII. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu

hghghgh

VIII. Termin związania ofertą

jkjk.

IX. Termin wykonania zamówienia

bjjhj.

X. Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

ghghg

XI. Adres strony internetowej, na której został zamieszczony opis przedmiotu zamówienia

XII. Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaja od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zaówienia publicznego na takich warunkach.

ggfgf

XIII. Informacje dodatkowe, w tym dotyczące postępowania.

ghgh

Informacje o wadium:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej:

Upływa 2009-03-11 23:07:00

Termin zakończenia licytacji:

Upływa 2009-03-13 23:06:00.

Termin przekazania zaproszeń:

2009-03-12 23:11:00

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła