Licytacja L-146-2016

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-146-2016 - ggg

I. Dane zamawiającego

Nazwa: zdp, zdp
Adres pocztowy: Bagnp 3 m. 3
Miejscowość: To, Kod pocztowy: 11-110
Tel.: 234234, Faks: 234234
Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Numer ogłoszenia w BZP:

345

Termin otwarcia licytacji:

2016-04-07 16:10:00.

II. Przedmiot zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
ggg
Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny:
Nie
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia
ert
Wspólny słownik zamówień

Słownik główny
Główny przedmiot rr.re.er.ee-e
Dodatkowe przedmioty -

Czas trwania zamówienia lub termin wykonania:
ert

III. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Informacja na temat wadium
e345

Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia
Tak

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
345

Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
345

Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy

Ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne

Nie

IV. Procedura

Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena

Zmiana umowy

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy
Nie

Termin związania ofertą

345

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

345

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

345

Minimalna wysokość postąpienia

10000.00 PLN

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej

2016-04-07 16:08:00

Miejsce składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

345

Termin otwarcia licytacji elektronicznej

2016-04-07 16:10:00.

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej

Upływa 2016-04-07 16:20:00.

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

345

Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

345

Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej

Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia

Nie

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła