Licytacja L-147-2009

Status: Opublikowana

Ogłoszenie o zamówieniu L-147-2009 - stoły

Dane zamawiającego

Mateusz , Prezentacja
Prezentacyjna 0
00-000, Prezentów

Numer ogłoszenia w BZP:

777

Termin otwarcia licytacji:

7 dni po terminie przekazania zaproszeń, o godzinie 8:00.

I. Określenie przedmiotu oraz wielkości i zakresu zamówienia

hhh

II. Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

hhhh

III. Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

jjjj

IV. Minimalna wysokość postąpienia

0.03 PLN

V. Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej:

2009-03-25 23:42:00

VI. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

jjj

VII. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu

hhhhh

VIII. Termin związania ofertą

jjjj.

IX. Termin wykonania zamówienia

jjjj.

X. Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

huhuh

XI. Adres strony internetowej, na której został zamieszczony opis przedmiotu zamówienia

XII. Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaja od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zaówienia publicznego na takich warunkach.

hjj

XIII. Informacje dodatkowe, w tym dotyczące postępowania.

Informacje o wadium:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej:

Upływa 2009-03-25 23:42:00

Termin zakończenia licytacji:

Upływa 1 dni po otwarciu, o godzinie 9:00.

Termin przekazania zaproszeń:

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła