Licytacja L-148-2009

Status: Opublikowana

Ogłoszenie o zamówieniu L-148-2009 - okna

Dane zamawiającego

Mateusz , Prezentacja
Prezentacyjna 0
00-000, Prezentów

Numer ogłoszenia w BZP:

877878

Termin otwarcia licytacji:

7 dni po terminie przekazania zaproszeń, o godzinie 10:00.

I. Określenie przedmiotu oraz wielkości i zakresu zamówienia

gggg

II. Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

rrrr

III. Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

rrrr

IV. Minimalna wysokość postąpienia

0.03 PLN

V. Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej:

2009-03-23 09:03:00

VI. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

ttt

VII. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu

tttt

VIII. Termin związania ofertą

tttt.

IX. Termin wykonania zamówienia

tttt.

X. Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

ttt

XI. Adres strony internetowej, na której został zamieszczony opis przedmiotu zamówienia

XII. Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaja od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zaówienia publicznego na takich warunkach.

ttttt

XIII. Informacje dodatkowe, w tym dotyczące postępowania.

tttt

Informacje o wadium:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej:

Upływa 2009-03-23 09:03:00

Termin zakończenia licytacji:

Upływa 1 dni po otwarciu, o godzinie 13:00.

Termin przekazania zaproszeń:

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła