Licytacja L-15-2009

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-15-2009 - testests

Dane zamawiającego

Tomasz Wudarzewski, Logintrade Sp. z o.o.
Drochobycka 27 m. 8
54-620, Wrocław

Numer ogłoszenia w BZP:

123123123

Termin otwarcia licytacji:

2009-01-28 23:33:00.

I. Określenie przedmiotu oraz wielkości i zakresu zamówienia

testests

II. Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

testests

III. Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

testests

IV. Minimalna wysokość postąpienia

10.00 EUR

V. Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej:

2009-01-28 23:35:00

VI. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

testests

VII. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu

testests

VIII. Termin związania ofertą

testests.

IX. Termin wykonania zamówienia

testests.

X. Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

testests

XI. Adres strony internetowej, na której został zamieszczony opis przedmiotu zamówienia

testests

XII. Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaja od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zaówienia publicznego na takich warunkach.

testests

XIII. Informacje dodatkowe, w tym dotyczące postępowania.

testests

Informacje o wadium:

testests

Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej:

Upływa 2009-01-28 23:35:00

Termin zakończenia licytacji:

Upływa 2009-01-29 23:33:00.

Termin przekazania zaproszeń:

2009-01-28 23:35:00

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła