Licytacja L-150-2009

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-150-2009 - nazwa

Dane zamawiającego

bertol2, paramilitary2
asdf asdf m. asf
03-333, sdf

Numer ogłoszenia w BZP:

12

Termin otwarcia licytacji:

2009-03-12 12:11:00.

I. Określenie przedmiotu oraz wielkości i zakresu zamówienia

adsf

II. Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

sadf

III. Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

asdf

IV. Minimalna wysokość postąpienia

11.00 PLN

V. Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej:

2009-03-16 12:11:00

VI. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

sf

VII. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu

fds

VIII. Termin związania ofertą

12.

IX. Termin wykonania zamówienia

sdf.

X. Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

sdf

XI. Adres strony internetowej, na której został zamieszczony opis przedmiotu zamówienia

XII. Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaja od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zaówienia publicznego na takich warunkach.

sdf

XIII. Informacje dodatkowe, w tym dotyczące postępowania.

Informacje o wadium:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej:

Upływa 2009-03-16 12:11:00

Termin zakończenia licytacji:

Upływa 2009-03-26 12:11:00.

Termin przekazania zaproszeń:

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła